Yrityksen taloustiedot ja tunnuslukujen laskeminen

Yrityksen tunnusluvut kertovat siitä, miten yrityksellä menee. Ne lasketaan erilaisten yritystoimintaa kuvaavien asiakirjojen perusteella, joista yleisimpiä ovat yrityksen tilinpäätös ja tase. Tunnuslukujen tulkintaan on olemassa viitearvoja, joiden avulla voi tulkita miten yrityksellä menee. Osakeyhtiöiden tulee toimittaa tilikauden päättyessä tilinpäätös ja tase kaupparekisteriin, josta ne ovat saatavilla esimerkiksi Bisnoden yritysraporttien kautta. Tilinpäätös ja tase eivät ole kuitenkaan ainoita lähteitä, joista yrityksen tunnusluvut voi tarkistaa ja analysoida. Tässä artikkelissa perehdytään yritysten tärkeimpiin tunnuslukuihin ja niiden analysoimiseen eri lähteitä apuna käyttäen. 

Yrityksen tunnusluvut tilinpäätöksen ja taseen näkökulmasta

Yrityksen tilinpäätös kertoo yrityksen tilikauden aikaisista tapahtumista: tärkeimmät asiakirjat kuvaavat tuloja, menoja sekä yrityksen omaisuutta. Tilikauden pituus on yleensä yksi vuosi, mutta poikkeustilanteissa se voi olla pidempikin. Esimerkiksi syyskuussa 2020 aloittaneen yrityksen ensimmäinen tilikausi voi kestää joulukuun 2021 loppuun. 

Yrityksen tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen sekä tiedon tilinpäätöksen laadintaperiaatteista, allekirjoitukset sekä mahdolliset liitteet. 

Tuloslaskelma ja luvut ensisilmäyksellä

Tuloslaskelma kertoo yrityksen taloudellisista tapahtumista tilikauden aikana. Tuloslaskelmasta kannattaa ensisilmäyksellä katsoa muutama luku: yrityksen tärkeimmät tunnusluvut löytyvät nopealla vilkaisulla, vaikka eivät toki anna täydellistä kuvaa yrityksestä.

Tilinpäätöksen lukeminen on hieman kuin omenan kuorimista - ensisilmäykseltä voi arvioida yrityksen yleisen kunnon, mutta vasta kuorimisen jälkeen näkee yrityksen toiminnan edellytykset tarkemmin. 

Liikevaihto löytyy tuloslaskelman ensimmäiseltä riviltä. Liikevaihto kuvaa yrityksen tuotteiden ja palvelujen yhteenlaskettua myyntiä, josta on poistettu arvonlisäverot. 

Yrityksen tulos ei kuitenkaan ole syntynyt itsestään, nimittäin liiketoiminnan pyörittämiseen liittyy aina menoja. Liikevaihdosta vähennetään siis erilaisia kuluja, joiden avulla liikevaihto on saatu aikaan. Näitä kuluja ovat esimerkiksi henkilöstökulut, materiaalien ostot sekä poistot. Tässä kohtaa tuloslaskelmassa on liikevoitto (tappio ) -rivi, joka kertoo yrityksen liiketoiminnan onnistumisesta. 

Kun liikevoitosta (tappiosta) vähennetään rahoituskulut, saadaan voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. 

Lopulta, kun yrityksen toiminnasta on vähennetty muut kulut sekä verot, saadaan tilikauden voitto tai tappio. Tilikauden voitto (tappio) löytyy siis tuloslaskelman viimeiseltä riviltä. 

Tuloslaskelman analysointi

Usein yrityksiä vertaillaan liikevaihdon perusteella, eli mitä suurempi yritys, sitä isompi liikevaihto. Eri aloja voi olla mielenkiintoista vertailla myös liikevaihdon ja henkilömäärän perusteella - millaisella henkilömäärällä saadaan vaikka lakitoimistossa aikaiseksi tietty liikevaihto verrattuna ohjelmistoyritykseen? 

Valitako pieni vai iso yhteistyökumppani? Voi olla että yrityksen iso koko tuo turvaa. Toisaalta yrityksen koko ei ole tae siitä, että yritys on vakavarainen - isoa yritystä saattavat rasittaa myös isot velat. Lisäksi iso koko saattaa tehdä yrityksestä jähmeän, eli pieni kumppani voi olla ketterämpi. Saatat myös olla pienelle yhteistyökumppanille tärkeämpi partneri, eli he saattavat esimerkiksi pystyä paremmin hyödyntämään tarpeitasi tuotekehityksessä. 

Onko tappio aina merkki siitä, että yrityksellä menee huonosti? 

Yrityksen tärkeimmät tunnusluvut voivat ilmaista myös rahan menetystä, vaikka yritys ei olisikaan lähellä konkurssia. Yritys tekee tappiota, mikäli sen menot ylittävät tulot. Yritys voi siis tehdä tappiota, vaikka menisi ihan hyvin yrityksen sidosryhmien näkökulmasta. 

Esimerkiksi startup-yrityksillä voi mennä paljon rahaa tuotekehitysmenoihin, vaikka tuloja ei vielä ole. Yrityksen menot katetaan tällöin rahoittajien pussista saatavilla investoinneilla - toki rahoittajatkin odottavat jossain vaiheessa yrityksen kassavirran kääntyvän positiiviseksi. 

Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun yrityksen liikevaihto on pientä (esimerkiksi 20 000 euroa), mutta tappiot miljoonia. Pitkällä tähtäimellä yrityksen on kuitenkin alettava tuottaa voittoa, mikäli sijoittajat eivät halua rahoittaa sitä loputtomasti. Kun yritys tuottaa tappiota, eivätkä rahoittajat halua enää kattaa menestyksiä, voi yritys mennä konkurssiin.

Yrityksen menojen aktivointi taseeseen

Yritykset, jotka tekevät paljon kehittämistoimintaa, voivat aktivoida taseeseen kehittämistoimintaan liittyviä kuluja. Tällöin tilikauden tulos näyttää paremmalle, kun mitä se on rahallisesti “todellisuudessa” ollut. Etuna tässä toiminnassa on se, että poistojen avulla menot vastaavat paremmin tulosta niinä vuosina, kun investointi tuottaa tulosta. Lisäksi yrityksen tulos ei vaihtele niin paljon vuosittain. 

Toisaalta kuitenkin kehittämismenot ovat kuluja, jotka on pitänyt maksaa käytännön arjessa tavalla tai toisella, eli kassaan on pitänyt tulla rahaa joko myyntituotoista tai rahoittajilta. Siksi yritystoiminnassa “kirjanpitotodellisuus” ja kassavirran seuranta eivät vastaa euromääräisestä yksi yhteen toisiaan (yritystoiminnan tulos voi näyttää hyvälle, mutta kassa voi olla silti tyhjä). 

Tämän vuoksi tuloslaskelman lisäksi kannattaakin tutustua taseeseen. Vaikka yrityksen tulos olisi hyvä, saattaa yritystä painaa iso velkataakka, joka näkyy taseesta. Tase tarjoaakin lisänäkökulmia yrityksen tilaan. 

Haluatko tarkistaa yhteistyökumppanisi taloudellisen tilanteen?

 
Bisnoden verkkokaupasta löydät niin kotimaisten kuin ulkomailla toimivien yritysten luottotietoraportit. Raportilla näet esimerkiksi yrityksen luottoluokituksen, maksukäyttäytymistä kuvaavaan Paydex-indeksin sekä muut talouden tunnusluvut

Kotimaiset luottotietoraportit

Luottotietoraporttien lisäksi kotimaisista yrityksistä löydät tilaajavastuuraportin, kaupparekisteriotteen, tilinpäätösasiakirjat ja yhtiöjärjestyksen. Tarkasta kauppakumppanis taustat heti!
 

Eurooppalaiset luottotietoraportit

Verkkokaupastamme saat heti käyttöösi Euroopassa toimivien yritysten luottotietoraportit. Mikäli tarvitset raportteja toistuvasti, tutustu myös edulliseen D&B Credit Reporter luottotietopalveluun.
 

Yrityksen tunnusluvut ja tase

Tase kertoo yrityksen omaisuuden ja velat yhtenä päivänä (tilinpäätöspäivänä). Jos tuloslaskelma on ikään kuin kirjan sisällysluettelo, niin tase on yksi kirjasta valittu sivu. 

Tase jakautuu kahteen osaan: vastaavaan ja vastattavaan. Vastaavaa-puoli kuvaa varallisuutta ja vastattavaa rahoitusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vastattavaa-puolen asiat rahoitetaan jotenkin: joko omalla pääomalla tai pankkilainalla. 

Taseesta kannattaa tarkastella erityisesti oman pääoman määrää. Mikäli oma pääoma on negatiivinen, ei yritystoiminta kanna nykyisellään pitkään. 

Muut yrityksen tunnusluvut

Yrityksen tuloslaskelman ja taseen perusteella voi laskea erilaisia suhdelukuja. Nämä jaetaan kolmeen eri luokkaan: kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen. 

Kannattavuuteen liittyvät tunnusluvut

Liikevoittoprosentti lasketaan yrityksen liiketuloksen ja liikevaihdon suhteesta niin, että liikevoitto jaetaan liikevaihdolla (johon on lisätty yritystoiminnan muut tuotot) ja kerrotaan 100:lla. Yli 10:n olevaa liikevoittoprosenttia pidetään hyvänä. 


Liikevoittoa ja liikevoittoprosenttia laskettaessa ajatellaan, että tällöin pystytään arvioimaan yrityksen ydintoiminnan tuottavuutta. Toisaalta realismia on kuitenkin se, että yritystoimintaan vaikuttavat moni muukin tekijä ydintoiminnan onnistumisen lisäksi. Siksi liikevoiton ja -prosentin lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota myös juuri rahoitustuottoihin  ja -kuluihin. Hyväkin liiketoiminta voi kaatua kalliiden korkokulujen lainoihin. 

Muita kannattavuuteen liittyviä tunnuslukuja ovat myyntikate ja käyttökate. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta ainekulut sekä ulkopuoliset palvelut. Myyntikateprosentti lasketaan suhteuttamalla myyntikate liikevaihtoon. Käyttökate taas saadaan, kun liiketulokseen lisätään poistot ja arvonalentumiset. Käyttökateprosenttia laskettaessa käyttökate suhteutetaan liikevaihtoon. 

Vakavaraisuuteen liittyvät tunnusluvut

Vakavaraisuuteen liittyvät tunnusluvut kuvaavat sitä, miten hyvin yritys pärjää velkoihinsa nähden pitkällä ajanjaksolla. Vakavaraisuuteen liittyviä tunnuslukuja ovat esimerkiksi omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste sekä suhteellisuuden velkaantumisen aste. 

Maksuvalmiuteen liittyvät tunnusluvut

Maksuvalmiuteen liittyviä tunnuslukuja ovat quick ratio sekä current ratio. Ne kuvaavat sitä, miten hyvin yritys voi selvitä veloistaan realisoimalla omaisuuttaan. 

Mistä muualta yritysten taloudelliseen tilanteeseen liittyvää tietoa?

Yrityksen tunnuslukuja tilinpäätöksen ja taseen perusteella arvioitaessa kannattaa toki aina pitää mielessä, että mennyt ei ole tulevaisuuden menestyksen tae.

Kaupparekisteriin toimitettu tase ja tilinpäätös voivat tarjota tietoa vanhasta tilanteesta. Otetaan esimerkiksi yritys, jonka tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee toimittaa kaupparekisteriin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tällöin helmikuussa voi olla tarjolla yli vuoden vanha tilinpäätös ja tase, jos uutta tietoa ei ole vielä toimitettu. 

Siksi yritysanalyyseissä tarvitaan usein myös tuoreempaa tietoa. Ajantasaista tietoa yritysten menestyksestä tarjoaa maksutapaindeksi. Maksutapaindeksi voi kertoa yrityksen ongelmista jo ennen kuin ne näkyvät tilinpäätöksessä ja taseessa tai ovat muuten tiedossa julkisesti. 

Toisaalta taas myös huonojen tilikausien jälkeen yrityksessä on voitu saada asioita kuntoon, jolloin vanhat tilinpäätös ja tase antavat yrityksen toiminnasta maksutapaindeksiä synkemmän kuvan. 

Myös Rating- ja Scoring-luvut kertovat yritysten hyvinvoinnista. Bisnoden kehittämä Rating-malli analysoi päivittäin toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa koskevaa informaatiota, se arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä velvoitteista. Yrityksen Rating-luokituksen löydät muun muassa Bisnoden luottotietoraporteilta. Tutustu Rating-malliin 

AAA-diplomit ja -logot ovat myös erittäin hyvä tapa erottautua kilpailijoista korostamalla omaa luotettavuutta - AAA-luottoluokkaan kuuluu vain pieni osa yrityksistä joten sitä kannattaa korostaa omassa viestinnässä. Katso kuuluuko yrityksesi AAA-luottoluokkaan.

Yrityksen tunnusluvut kaipaavat rinnalleen myös muuta tietoa

Yrityksistä on saatavilla myös paljon muuta tietoa, jotka auttavat arvioimaan yrityksen luotettavuutta. Bisnoden online-luottotietoraportti tarjoaa tietoa esimerkiksi yrityksen vastuuhenkilöiden muista yritysyhteyksistä sekä historiasta. 

Sama koskee esimerkiksi yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisia työtekijöitä. Ketkä kaikki saavat yrityksen puolesta ylipäänsä tehdä sopimuksia? Sama koskee myös konsernirakennetta. Onko yritys osa isompaa konsernia ja saa tätä kautta tukea toimintaansa? Vai uhkaako esimerkiksi konsernin yhden yrityksen huono menestys kaataa myös konserniin kuuluvia muita yrityksiä? 

D&B Credit Reporter

Paranna yrityksesi likviditeettiä!

Globaalit luottotietoraportit luottoriskin optimointiin ja nopeaan maksukyvyn arviointiin!
Tutustu palveluun