Riskienhallinta on tärkeä osa menestyvää yritystoimintaa

Se, miten paljon yritys sietää riskejä, riippuu monesta eri asiasta. Yritykset, joiden velkataakka ei ole iso ja joilla kassavirta on kunnossa, pärjäävät mullistusten tullessa helpommin kuin yritykset, jotka uivat jo valmiiksi syvemmissä vesissä. 

Riskejä voidaan vältellä tai pienentää. Joskus voi olla kyse siitä, että jokin investointi katsotaan liian isoksi riskiksi ja jätetään toteuttamatta. Joskus voi taas olla parempi että riski otetaan, mutta samalla mietitään kaikki keinot sen suhteen, miten riskiä voi pienentää. Vakuutusten avulla riskejä voidaan myös siirtää ja tai jakaa. 

Toisaalta yritystoiminnassa on aina riskejä, ja kaikkein turvallisinta olisi olla tekemättä mitään. Toisaalta tällöin ei myöskään voi saavuttaa mitään. Siksi yritystoiminnassa täytyy löytää tasapaino riskien hyväksymisen ja ennakoinnin, välttämisen ja pienentämisen välille. 

Kuka vastaa yrityksessä riskienhallinnasta?

Joissakin yrityksissä on nimetty henkilö (esimerkiksi turvallisuusjohtaja), jonka vastuulla riskienhallinta on. Toisissa taas riskienhallinta on osa kaikkien johdon jäsenten tehtäväkenttää. Molemmissa lähestymistavoissa on omat hyvät ja huonot puolensa. 

Voi olla riski itsessään, jos riskienhallinta on vain yhden ihmisen hallussa. Toisaalta taas mikäli riskienhallinta on hajautettu eri henkilöille / osastoille, saattaa olla, että kenelläkään ei ole kokonaiskuvaa asiasta. Riskienhallintaan liittyvien aiheiden tulisikin siksi olla säännöllisesti johtoryhmän agendalla. 

Liiketoimintariskien kategoriat

Riskit voidaan jakaa useaan eri kategoriaan. Näitä ovat muun muassa: 

  • henkilöriskit
  • toimintaympäristöön liittyvät riskit
  • yhteistyökumppaneihin liittyvät riskit
  • tietoturvariskit

Henkilöriskit

Yrityksen tärkein voimavara on henkilöstö ja heillä hallussaan oleva hiljainen tieto voi olla erittäin kriittistä yrityksen toiminnan kannalta. Jos hiljaista tietoa ei ole dokumentoitu, voi yhdenkin ihmisen hallitsematon poistuminen yrityksen riveistä aiheuttaa paljon ongelmia. Sairaudet ja tapaturmat tapahtuvat usein yllättäen, mutta isoja ongelmia voi myös aiheuttaa esimerkiksi kokeneen työntekijän eläköityminen, jos siihen ei ole varauduttu. 

Yritysten tulisikin kartoittaa se, miten kriittinen tieto on dokumentoitu vai onko se vain hajallaan työntekijöiden muistissa. Sama koskee yritystoiminnan kannalta kriittisiä rooleja - tässä ei kannata antaa titteleiden tai asemien hämätä. Arjessa esimerkiksi logistiikkaprosesseja sujuvasti pyörittelevän rivityöntekijän lähtö voi aiheuttaa yllättävän isoja haasteita ja hidastaa toimituksia kuukausikaupalla. 

Henkilöriskeihin kuuluu myös teollisuusvakoilu tai se, että työntekijä lähtee asiakastiedot mukanaan kilpailijoiden palvelukseen. Kannattaakin huolehtia, että esimerkiksi yrityksen työntekijällä ei ole pääsyä tiloihin tai tietojärjestelmiin, joita hän ei työssään tarvitse. 

Toimintaympäristöön liittyvät riskit

Monille yrityksille stabiili toimintaympäristö on yksi tärkeimmistä maantieteellistä investointipäätöstä puoltavista asioista. Tällaisissa asioissa olennaista voi olla esimerkiksi kyky pystyä ennakoimaan viranomaisten toiminta, tai välttää sääriskit.

Yhteistyökumppaneihin liittyvät riskit

Mikään yritys ei toimi tyhjiössä, vaan jokainen yritys on osa erimittaisia yritysverkostoja. Ongelmat sekä asiakas- että toimittajayrityksissä voivat aiheuttaa nopeasti isojakin haasteita arjen yritystoiminnassa. Vaikeaksi asian tekee se, että yritys pystyy yleensä vaikuttamaan muiden yritysten ongelmiin hyvin vähän. Siksi yhteistyökumppaneihin liittyviä riskejä kannattaa ennakoida esimerkiksi datan avulla. Luottotietoraporteista saat paljon erilaista dataa yhteistyökumppaneihin liittyvän riskin arvioimiseksi. 

Monimutkaiset ja pitkät, erityisesti yli maarajojen ulottuvat, toimitusketjut saattavat sisältää paljonkin riskiä. Tehokkaalla toimitusketjun hallinnalla voit kuitenkin tuoda ennakoitavuutta yrityksen toimintaan ja vähentää tätä kautta riskejä. 

Tietoturvariskit

Digitaalisissa kanavissa tai teollisissa toimintaympäristöissä toimivien yritysten kannattaa riskienhallinnassa kiinnittää huomiota erityisesti tietoturvaan. Mikäli bisneksen kriittiset osat ovat tavalla tai toisella kiinni internetissä, voi hakkereiden aiheuttama hyökkäys tulla erittäin kalliiksi. Esimerkiksi tietomurron vuoksi pysähtyneen paperikoneen tappiot lasketaan miljoonissa. 

Riskienhallinnan menetelmät

Riskienhallintaan on erilaisia menetelmiä. Carnegie Mellon -yliopiston kehittämä OCTAVE-metodi (Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation) tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja eri kokoisten yritysten toimintaan.

Työsuojelu.fi listaa eri riskienhallinnan menetelmät taulukkoon, jossa riskit lajitellaan niiden esiintymistodennäköisyyden ja vaikuttavuuden mukaan. Taulukko on tarkoitettu erityisesti työntekijöitä koskevien riskien tarkasteluun, mutta samalla menetelmällä voidaan luokitella muitakin yritykseen liittyviä riskejä. 

Esiintymistodennäköisyys Vähäiset seuraukset Haitalliset seuraukset Vakavat seuraukset
Epätodennäköinen Merkityksetön riski Siedettävä riski Kohtalainen riski
Mahdollinen Siedettävä riski Kohtalainen riski Merkittävä riski
Todennäköinen Kohtalainen riski Merkittävä riski
Sietämätön riski

 

Lähde: Työsuojelu.fi

Riskienhallinnassa voi olla haastavaa priorisoida riskit sekä resursoida riskien vaatimat korjaus- tai muutostyöt. Keskitytäänkö siihen, että korjataan pienet, mutta nopeasti fiksattavissa olevat riskit? Vai laitetaanko kaikki paukut sietämättömien ja merkittävien riskien hallintaan, vaikka projektit olisivat pitkiä ja monimutkaisia? 

Haluatko hallita liiketoimintaasi liittyvää riskiä?

Bisnoden verkkokaupasta löydät niin kotimaisten kuin ulkomailla toimivien yritysten luottotietoraportit. Raporttien avulla ymmärrät paremmin missä luottoriski piilee ja pystyt tekemään parempia päätöksiä esimerkiksi maksuehtoihin liittyen. Raportilla näet esimerkiksi yrityksen luottoluokituksen, maksukäyttäytymistä kuvaavaan Paydex-indeksin sekä muut talouden tunnusluvut.

Kotimaiset luottotietoraportit

Luottotietoraporttien lisäksi kotimaisista yrityksistä löydät tilaajavastuuraportin, kaupparekisteriotteen, tilinpäätösasiakirjat ja yhtiöjärjestyksen. Tarkasta kauppakumppanis taustat heti!
 

Eurooppalaiset luottotietoraportit

Verkkokaupastamme saat heti käyttöösi Euroopassa toimivien yritysten luottotietoraportit. Mikäli tarvitset raportteja toistuvasti, tutustu myös edulliseen D&B Credit Reporter luottotietopalveluun.