Yrityksen taloustiedot

Miten todennäköisesti bisneskumppanisi tekee konkurssin tai luopuu muuten leikistä? Luotto- ja taloustiedot auttavat varautumaan riskeihin ja turvaamaan kassavirtasi.


Data on yritystoiminnassa isossa roolissa, mutta miten hyödyntää dataa yritystoiminnan päätöksenteossa parhaalla mahdollisella tavalla? Yrityksen taloustiedot ovatkin yksi tärkeimmistä bisnesdatan lähteistä! Tällä sivulla  käsittelemme yrityksen taloustiedot-aihetta monesta eri näkökulmasta. 

 

Jos mietit oman yrityksesi tulevaisuuden näkymiä ja uusien asiakassuhteiden tai yhteistyösopimusten solmimista, kannattaa omiin sekä muiden yritysten taloustietoihin perehtyä. Taloustiedot nimittäin paljastavat yrityksen todellisen taloudellisen kunnon.

Varmista oman yrityksesi kannattavuus ja tunne kauppakumppanin taustat

Yrityksen taloustietojen avulla hallitset liiketoimintaan liittyvää riskiä ja varmistat, että toimitusketjussasi olevien yritysten talous on kunnossa. Lisäksi taloustiedoista voit varmistaa kenellä yrityksessä on nimenkirjoitusoikeus ja mikä yrityksen luottoluokitus on.

Tässä oppaassa käymme läpi yrityksen taloustietoja ja niiden analysointia. Tämän oppaan luettuasi pystyt arvioimaan oman yrityksesi taloutta ja ymmärrät, miten esimerkiksi kauppakumppanin taloudellinen tilanne vaikuttaa yrityksesi likviditeettiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Nimittäin, jos kassavirta ei ole kunnossa, tulee tämä näkymään kirjanpidossa ennemmin tai myöhemmin. 

Luottotietoraportit hyppysissäsi

Luottotietoraportit hyppysissäsi

Jos haluat selvittää kauppakumppanisi taloudellisen kunnon, löydät kattavat Euroopan laajuiset yritysluottotietoraportit verkkokaupastamme! Raportit saat käyttöösi välittömästi. Helppoa ja nopeaa!

Yrityksen taloustiedot ja tunnuslukujen laskeminen

Kun yritystoimintaan liittyviä päätöksiä tehdään, lasketaan yritystoiminnan tunnusluvut yrityksen ilmoittamista asiakirjoista. Yrityksen taloustiedot on helppo selvittää, mutta ongelmaksi voi muodostua  lukujen tulkinta. Yrityksen tunnuslukujen lähteinä käytetään useimmiten tilinpäätöksestä löytyviä tuloslaskelmaa ja tasetta. Tuloslaskelmasta löytyvät liikevaihto, liikevoitto sekä tulos (tai tappio) kertovat siitä, miten suuri yritys on ja mihin suuntaan sen talous on kehittynyt.
Tase taas puolestaan kuvaa sitä, millainen omaisuus tai velkataakka yrityksellä on. Tuloslaskelman ja taseen luvuista voi laskea monia erilaisia suhdelukuja, joiden avulla eri yrityksiä voi verrata toisiinsa. Tuloslaskelma ja tase tarjoavat hyvän näkökulman yrityksen talouteen, vaikka ne kertovat aina menneestä (jopa yli vuoden vanhasta tilanteesta). Lisäksi yritysanalyysiä kannattaa täydentää muilla tiedoilla. 
pexels-ricardo-esquivel-2767344.jpg

Yritys voi tehdä tappiota, vaikka se ei olisi lähelläkään konkurssia ja sillä voi mennä sidosryhmien näkökulmasta hyvin, vaikka tulovirta olisi vielä pienimuotoista. Esimerkiksi aloittelevilla startup-yrityksillä on vähän tuloja, mutta paljon menoja. 

Startup-yrityksen menot katetaan rahoittajien pusseista tulevilla investoinneilla. Tietysti rahoittajillakin on omat tavoitteensa, eli he odottavat yrityksen tuloksen kääntyvän jossain vaiheessa positiiviseksi. Yrityksen tunnuslukujen tulkinta vaihtelee myös hyvin paljon toimialoittain - esimerkiksi osa toimialoista vaatii isompia pääomia vaikkapa suurien varastojen takia. Tämän vuoksi esimerkiksi myyntikateprosenttia on hyödytöntä vertailla eri alojen välillä. Sähköinen taloushallinto edesauttaa oman yrityksen tunnuslukujen laskemista, sillä kaikki tiedot ovat helposti saatavilla. 

Yrityksen taloustiedot ja niistä laskettavat tunnusluvut jaetaan usein kannattavuuteen, vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen. Miten lasketaan liikevoittoprosentti tai mitä kannattaa huomioida, jos taseeseen on aktivoitu paljon menoja? Millä tiedoilla tuloslaskelman ja taseen sisältöä kannattaa täydentää, kun analysoi yritystä? Näihin kysymyksiin löydät vastauksen tunnuslukuoppaastamme!

Riskienhallinta taloustietojen avulla

Yrityksen taloustietojen tunteminen on tärkeä osa riskienhallintaa, sillä moni yritys on kaatunut otettuaan taloudellisesti liian suuren riskin. Riskienhallinta onkin osa yritystoiminnan turvaamista pitkällä tähtäimellä. 

Vaikka riskienhallinta ei esimerkiksi tuota suoranaisesti uutta liikevaihtoa, niin riskienhallinnan avulla yritys pärjää vuodesta toiseen. Riskienhallinta perustuu ennakointiin ja varautumiseen sekä mahdollisten uhkien kartoittamiseen. 

Yritystoimintaan liittyvät riskit voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin kategorioihin:

 

-henkilöriskit
-toimintaympäristöön liittyvät riskit
-yhteistyökumppaneihin liittyvät riskit
-tietoturvariskit
pexels-valentin-antonucci-841286.jpg

Riskienhallinta ei välttämättä ole yrityksissä kenenkään yhden nimetyn henkilön vastuulla, vaan hajautettu usealle eri taholle. Tämä voi aiheuttaa sen, että riskeistä ei ole kokonaiskuvaa. Samalla riskienhallinnan priorisointi voi vaihdella paljon. Riskienhallinnassa kohtalonkysymys on se, miten riskejä hallitaan nykyisillä resursseilla mahdollisimman tehokkaasti? Selvittämällä asiakkaan luottoluokitus voi hallita esimerkiksi yhteistyökumppanuuksiin liittyviä riskejä. 

Kaikkia riskejä ei kuitenkaan saada täydellisesti hallintaan. Siksi riskien vaatimien korjaus- tai muutostöiden priorisointi on johdolle kiperä paikka. Korjataanko ensin pienet, mutta nopeasti fiksattavissa olevat asiat? Vai laitetaanko paukut merkittävien riskien hallintaan, vaikka projektit olisivat vaikeita ja pitkäkestoisia? Entä voidaanko vakuutusten avulla riskejä siirtää tai jakaa?

Riskienhallintaan on olemassa useita erilaisia menetelmiä ja data auttaa riskienhallinnassa monin eri tavoin. Ilman dataa tehtävää riskien arviointi ja priorisointi on kuin pimeässä hapuilemista. Siksi luotettava data kannattaa ottaa osaksi esimerkiksi luottoriskien hallintaa.

pexels-fauxels-3184431.jpg

Toimitusketju ja sen hallinta

Toimiva toimitusketju on kannattavan yritystoiminnan kannalta kriittistä. Mitä enemmän yrityksiä toimitusketjussa on, sitä ennemmän siihen liittyy myös riskiä.  Toimitusketjun hallinta (Supply Chain Management, SCM) onkin tärkeä osa yrityksen tasaisen toiminnan turvaamista. Toimitusketjussa tapahtuvat muutokset voivat nimittäin heijastua joko äkillisesti tai viiveellä oman yrityksesi toimintaan.

Heikko toimitusketjun hallinta voi kasvattaa yrityksen kustannuksia ja aiheuttaa tulonmenetystä sekä esimerkiksi viivästyneitä raaka-ainetoimituksia. Nämä vuorostaan saattavat johtaa asiakkaiden tyytymättömyyteen. Monen yrityksen toimitusketju on pitkä, eikä yrityksissä välttämättä olla lainkaan kuvaa koko ketjun kaikista yrityksistä. Koko toimitusketju onkin hyvä selvittää, jotta yrityksissä pystytään ennakoimaan sitä, millaiset tapahtumat voivat ravistella toimitusketjua. 

Vaikka yrityksellä ei olisi suoraa toimintaa jossain tietyssä maassa, niin kyseisen maan poliittiset ja taloudelliset muutokset heijastuvat myös yrityksen toimintaan toimitusketjun kautta. Pahimmassa tapauksessa toimitusketjun alkupäässä tapahtuva konkurssi vie muitakin yrityksiä konkurssiin. Tästä syystä globaalit toimitusketjut kasvattavat entisestään toimitusketjun hallinnan tarvetta. 

Aina kun solmitaan yhteistyösopimus, tunnustellaan sitä, miten yhteistyö tulee sujumaan. Myyntivaiheessa ja juhlapuheissa kaikki on sujuvaa, mutta vasta arki näyttää, millaista yhteistyö oikeasti on. Kysymyksiä aiheuttavat muun muassa se, onko laatu tasainen ja luvatun mukainen, tulevatko tuote-erät silloin kun pitää ja ovatko henkilökemiat kunnossa. Puhumattakaan siitä, maksaako uusi kumppani laskut ajallaan. 

Toimitusketjun menestyksekäs hallinta vaatii paljon tietoa asiakkaista ja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin toimivista yhteistyökumppaneista. Taloustietoraporttien avulla pääset jo pitkälle toimitusketjuun liittyvien riskien kartoittamisessa.

kristaps-ungurs-Hxmj17wDL-s-unsplash.jpg

Konkurssi ja yrityssaneeraus - voiko niitä ennakoida datan avulla

Toimitusketjun hallinta on koetuksella, kun yhteistyökumppani tai asiakas menevät konkurssiin tai joutuvat yrityssaneeraukseen. Tällöin 

  • tuotantoprosessiin voi tulla katkoksia
  • lähetetyn toimituksen rahat voivat jäädä saamatta
  • yritys ei välttämättä ikinä saa maksamiaan tuotteita
  • yrityksen tuotekehitys voi viivästyä pahoin, kun joudutaan etsimään uusi yhteistyökumppani. 

Konkurssia ennen yritykset pyritään saamaan yrityssaneeraukseen. Yrityssaneerauksen avulla yrityksen toiminta pyritään vielä tervehdyttämään. Yrityssaneerauksessa velkoja sekä toimintaa järjestellään uusiksi ja tätä kautta yritys pyritään saamaan jaloilleen. Jos yrityssaneeraus ei onnistu, aloitetaan konkurssimenettely. 

Yrityksen taloustiedot voivat auttaa ennakoimaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden toimintaa, sillä enteet ovat usein ilmassa jo ennen lopullista konkurssia. Konkurssi tai yrityssaneeraus uhkaavat yrityksiä, jotka eivät selviydy velkojensa maksusta tai muista velvoitteistaan. Konkurssia saattaa edeltää useita maksuhäiriöitä. 

Tällöin esimerkiksi maksutapaindeksiä seuraamalla voit ennakoida yhteistyökumppanin tulevat ongelmat jo ennen maksuhäiriöiden syntyä. Maksutapaindeksi kertoo siitä, kuinka nopeasti laskut maksetaan yrityksessä. Mitä hitaammin laskut maksetaan, sitä nopeammin ongelmia saattaa seurata. Maksutapaindeksi kertoo myös sen, miten laskujen maksunopeus on muuttunut. Hidastunut kierto saattaa kertoa yrityksen taloudellisista ongelmista. 

safe business green doors and lock

Pöytälaatikkoyritykset

Joskus yrityksen liiketoiminta voi loppua esimerkiksi omistajien elämäntilanteen muutoksen tai muun syyn vuoksi. Yritys ei kuitenkaan mene konkurssiin, vaikka liiketoiminta loppuu mikäli yrityksellä ei ole velkoja.

Yrityksen voi siis “jättää pöytälaatikkoon”. Pöytälaatikkoyritys on siis olemassa oleva yritys, joka on poistettu  tietyistä rekistereistä, mutta silti se on olemassa. 

Mikäli vastaan tulee yritys, joka on perustettu vuosia sitten, mutta yrityksen taloustiedot näyttävät nollaa, on kyseessä pöytälaatikkoyritys. Koska pöytälaatikkoyrityksellä ei ole toimintaa, ei sillä voi olla liikevaihtoakaan. 

Pöytälaatikkoyrityksiä on olemassa monista eri syistä. Yksi syy on se, että osakeyhtiön lopettaminen voi viedä useamman kuukauden - helpompaa voi olla vain ajaa toiminta alas, antaa yrityksen olla ja poistaa se esimerkiksi ennakonperintärekisteristä. Pöytälaatikkofirman voi kuitenkin muutamalla ilmoituksella muuttaa aktiiviseksi. Toisaalta myös rikolliset käyttävät pöytälaatikkoyrityksiä petosten tehtailuun, joten pöytälaatikkoyritysten kanssa kannattaa olla tarkkanana. 

 

Vastuuhenkilö ja nimenkirjoitusoikeus

Vastuuhenkilöt ovat henkilöitä, joiden tiedot yritys on ilmoittanut Kaupparekisteriin. Esimerkiksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja prokuristit ovat vastuuhenkilöitä. Yrityksen vastuuhenkilöt tekevät yrityksessä päätöksiä ja kantavat yritystoimintaan liittyviä riskejä. Nimenkirjoittajilla vuorostaan on oikeus solmia yrityksen puolesta sopimuksia.

pexels-ketut-subiyanto-4560134.jpg

Yrityksen vastuuhenkilöt sekä nimenkirjoittajat on mahdollista selvittää yritysraportin avulla. Raportti kertoo lisäksi vastuuhenkilöiden yhteyden muihin yrityksiin. Tämä tieto on keskeistä, koska yhdessä yrityksessä tehty päätös saattaa heijastua myös muihin yrityksiin, joissa vastuuhenkilö on edustajana.

Tieto vastuuhenkilöistä sekä nimenkirjoitusoikeudesta on kriittistä myös solmittaessa sopimusta asiakkaan kanssa. Nimittäin lain mukaan ostajan tulee ymmärtää oliko sopimusta solmittaessa asiakkaan yhteyshenkilöllä valtuus sopimuksen allekirjoittamiseen. Kaikkiin sopimuksiin ei kuitenkaan tarvita nimenkirjoitusoikeutettua, vaan asemavaltuutus voi riittää.

Yrityksen taloustiedot ja maksuhäiriöt

Yritystoiminnassa voi syntyä maksuhäiriöitä monesta eri syystä. Yksi syy on esimerkiksi se, että rahat eivät riitä laskujen maksuun. Joskus voi myös käydä niin, että laskut jäävät vahingossa tai postinkulun ongelmien vuoksi maksamatta. Toisinaan yritystoiminnassa voi käynnistyä ikävä ketju, kun yhden yrityksen maksuhäiriöt aiheuttavat ongelmia ketjun muille yrityksille. Kun yhden toimittajan maksu venyy, eivät yritykset pysty laittamaan rahaa verkostossaan eteenpäin ja näin moni yritys saattaa kohdata haasteita.

Yrityksen taloustiedot paljastavat yrityksen ongelmat jo ennen, kuin maksuhäiriö ilmestyy julkisiin rekistereihin. Esimerkiksi paydex-indeksi voi kertoa isoista ongelmista jo ennen maksuhäiriömerkintöjä. Paydex-indeksi kuvaa yrityksen maksukäyttäytymistä, eli sitä maksaako yritys laskunsa tyypillisesti eräpäivänä vai sen jälkeen. Paydex-indeksin saat selville luottotietoraportilta. 
pexels-brotin-biswas-518543.jpg

Protestilista

Protestilistalla ilmoitetaan yritysten velkojien lähettämiä tietoja, eli protestilista on kooste yritysten maksamatta jääneistä veloista (mutta ei toki kaikista). Julkaisemalla maksamattomat velat protestilistalla velkojat pyrkivät saamaan yritykseen painetta laskujen ajantasaiseen maksamiseen.

Yritykselle voi tulla maksuhäiriö myös ilman, että tietoa maksamattomista veloista julkaistaisiin protestilistalla. Se, että yritys ei ole protestilistalla, ei välttämättä kerro vielä siitä, onko yritys suoriutunut kaikista velvoitteistaan. Protestilistalle päätyminen edellyttää yleensä sitä, että laskut ovat maksamatta usean kuukauden ajalta.
Protestilistalle voivat lähettää tietoa niin yksityiset yritykset kuin viranomaisetkin, esimerkiksi verottaja.
rg-kuva-2.jpg

Yrityksen luottoluokitus

Yritykset joutuvat protestilistalle vasta, kun laskut ovat useamman kuukauden maksamatta. Yrityksissä voi kuitenkin olla ongelmia jo ennen maksuhäiriötä tai protestilistalle joutumista. Siksi yrityksen luottoluokituksen selvittäminen on tärkeää - luottoluokitus kuvaa yrityksen luottokelpoisuutta ja kykyä selviytyä taloudellisista velvoitteista.

Luottoluokitus on siis helposti ymmärrettävä indikaattori, joka kuvaa yrityksen luottokelpoisuutta luotettavasti. Luottoluokituksen avulla voit esimerkiksi arvioida kannattaako yritykselle myydä luotolla ja kuinka suuri luotto on turvallista myöntää. 

Lisäksi luottoluokitus auttaa ymmärtämään onko yrityksellä realistinen mahdollisuus tehdä suunnittelemaansa investointia. Bisnode käyttää luottoluokituksen muodostamiseen useita eri muuttujia ja luottoluokitukset päivittyvät joka päivä. Näin ollen luottoluokitukset ovat aina ajan tasalla.

Yrityksen, jolla on hyvä luottoluokitus, kannattaa tuoda hyvää taloudellista tilannetta viestinnässään esille. Näin se pystyy erottumaan paitsi tuotteillaan ja palveluillaan, niin myös luotettavuudellaan. Erityisesti B2B-bisneksessä luotettavuus on tärkeää ja yritykset, jotka etsivät luotettavaa kumppania, voivat olla valmiita maksamaan ostoksistaan kovemman hinnan. Luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa syntyy myös pidempiä asiakassuhteita. 

pexels-cottonbro-4065895.jpg

Tilaajavastuu ja sen raportointi

Yrityksen taloustiedot ja luottoluokitus paljastavat sen, miten potentiaalisella kumppanilla menee taloudellisesti. Ulkopuolista työvoimaa käytettäessä yritys on kuitenkin tilaajavastuulain nojalla velvollinen selvittämään onko yhteistyökumppani hoitanut lakisääteiset velvollisuutensa. Nämä tiedot on mahdollista tarkistaa tilaajavastuuraportista

Tilaajavastuulaki on voimassa kaikilla niillä toimialoilla, joilla käytetään vuokratyövoimaa tai alihankintaa. Laki koskettaa niin yrityksiä kuin yhdistyksiä ja säätiöitä, mikäli työntekijät työskentelevät yli 10 päivää tai jos alihankintana hankitun työvoiman arvo ylittää yli 9000 euroa.

Tilaajavastuuraportista selviää muun muassa:

  • onko yritys maksanut veronsa
  • onko yritys työnantaja-, arvonlisävero- ja ennakonpidätysrekistereissä
  • onko tapaturmavakuutus ja työterveyshuolto hoidettu
  • ovatko työntekijät eläkevakuutettu.

Tilaajavastuulaki syntyi kitkemään erityisesti rakennusalan harmaata taloutta. Tilaajavastuulain mukaan erilaisten ehtojen täyttyessä palvelun tilaaja on vastuussa siitä, että palvelun toimittaja on täyttänyt lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajavastuulain laiminlyömisestä voi saada sakon. Tarkastuksia suorittaa paikallinen aluehallintovirasto. 

pexels-valentin-antonucci-1275393.jpg

Kansainvälisten yritysten taloustiedot

Yritystoimintaa laajennettaessa kansainvälistyminen on looginen askel monelle yritykselle. Näin käy esimerkiksi silloin, kun kotimarkkina käy pieneksi tai ulkomailla olisi potentiaalista kohderyhmää. Globalisaatio on laskenut kansainvälistymisen kynnystä, kun monenlaisten kohderyhmien tavoittaminen voi olla mahdollista myös Suomesta käsin. Suomessa on syntynyt myös yrityksiä, joiden kohdemarkkina on pelkästään ulkomailla. 

Harva yritys valloittaa maailman yksin, joten maailmalle lähtemiseen tarvitaan yleensä monenlaisia yhteistyökumppaneita. Monissa maissa suuret sanat ja hienot lupaukset voivat kuulua bisneskulttuuriin, mutta ainoastaan käytännön tekeminen näyttää sen, tulevatko tavarat ajoissa ja maksaako asiakas laskunsa viimeistään eräpäivänä. 

Toisaalta onneksi digitalisaation myötä myös ulkomailla toimivien yritysten talous- ja luottoluokitustiedot ovat saatavissa helposti, eli yhteistyökumppaneiden taustojen tarkistaminen on hoidettavissa muutamalla klikkauksella. 

Haluatko kuulla lisää?

Täytä tietosi ja olemme sinuun yhteydessä pian: 

Lue tietosuojaselosteemme