Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 24.05.2018

Rekisterinpitäjä

Bisnode Finland Oy (y-tunnus: 2014838-7)

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Osoite: Kumpulantie 3; 00520 Helsinki
Puhelin: (09) 2727 02333
Sähköposti: asiakaspalvelu@bisnode.com
Tietosuojavastaava: Matti Rahikka
Tietosuojavastaavan yhteystieto: dpo.fi@bisnode.com
Yhteydenotot: asiakaspalvelu


Rekisterin nimi

Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri

Rekisteröidyt henkilöt

Markkinointikelpoiset luonnolliset henkilöt


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri on perustettu vuonna 2008 ja sitä käytetään osoitelähteenä yksilöityyn ja kestoltaan lyhytaikaiseen markkinointiin ja asiakasrekistereiden ylläpitoon.

Kyseistä rekisteriä käytetään muun muassa suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa voidaan pitää oikeutetun edun toteuttamiseksi suoritettuna.


Rekisterin tietosisältö

Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri sisältää tietoja potentiaalisista henkilöasiakkaista.

Rekisterissä oleviin henkilöihin liittyvät perustiedot ovat seuraavia:

  • etu- ja sukunimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • äidinkieli
  • sukupuoli
  • syntymäaika

Rekisteriin on merkitty myös mahdolliset tietojen luovutuskiellot.


Tietolähteet

Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri säännönmukaisina tietolähteinä toimivat julkiset rekisterit ja ASML:n markkinointikieltorekisterit.


Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja niin kauan, kun on tarpeellista suhteessa tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi tietoja säilytetään vain siinä laajuudessa, kun tietojen käyttötarkoitus vaatii.

Bisnode arvioi tietojen säilyttämisen tarvetta säännöllisesti ja tekee kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rekisterissä olevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Vanhentuneet ja virheelliset henkilötiedot korjataan ja poistetaan asianmukaisesti.


Tietojen luovutukset

Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri tietoja luovutetaan Bisnoden yritysasiakkaille yksilöityyn ja kestoltaan lyhytaikaiseen markkinointiin ja asiakasrekistereiden ylläpitoon.


Tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin eli EU/ ETA alueen ulkopuolelle.


Rekisterin tekniset ja organisatoriset tietosuoja ja turvatoimet

A. Manuaalinen aineisto
Tulosteina saatuja henkilötietoja säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä.

Kun tarvittavat tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, ne tuhotaan tietosuoja ja turvatoimia noudattaen välittömästi.

B. Tietojärjestelmään tallennetut tiedot
Bisnode Finland Oy:llä on tietoturvaa koskeva ohjeisto, jota noudatetaan kaikissa Bisnode Finland Oy:n toiminnoissa.

Bisnode Finland Oy käyttää sertifioitua palveluja, jotka kattavat Bisnode Finland Oy:n asiakkaille tuotettavien palvelimien ja tietoliikenteen valvonnan, hallinta- ja käyttöpalvelut, sovelluskäyttöpalvelut ja mobiili- ja internetpalvelut.

Näin ollen Bisnode Finland Oy:n palveluissa huomioidaan palveluiden vaatimien suojaustasojen mukainen menettely ja näitä vastaavat fyysiset ja verkkotekniset ympäristöt.

Ohjelmistot ja tietopalvelut, joilla tietosisältöä käsitellään, ovat joko EU -alueelta tai EU – U.S. Privacy Shield rekisteröityjä.


Rekisteröidyn oikeudet

Jos haluat tarkastaa tietosi, oikaista tai poistaa niitä, rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä, käytä MyBisnode -palvelua tai ota yhteyttä Bisnode Finlandin asiakaspalveluun.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Bisnode Finland Oy
Asiakaspalvelu
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI

Vaatimus suoramarkkinointikiellosta voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@bisnode.com. Vaatimuksessa tulee näkyä henkilön nimi ja tarkka osoite, jotta rekisteröidyn aukoton tunnistaminen olisi mahdollista.


Tarkastus- ja oikaisupyynnöt

Rekisteröidyllä on oikeus saada Bisnodelta vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisterissä. Jos rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tuloste omista tiedoistaan.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Bisnode oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Suosittelemme käyttämään MyBisnode -palvelua pyyntöjen toteuttamiseen. MyBisnode -palveluun pääset tästä.


Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Suosittelemme käyttämään MyBisnode -palvelua pyyntöjen toteuttamiseen. MyBisnode -palveluun pääset tästä.


Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity voi pyytää käsittelyn rajoittamista, jos hän katsoo, että hänen tietonsa ovat puutteellisia tai virheellisiä. Bisnode keskeyttää tietojen jatkokäsittelyn, kunnes tiedot on oikaistu tai korjattu.

Suosittelemme käyttämään MyBisnode -palvelua pyyntöjen toteuttamiseen. MyBisnode -palveluun pääset tästä.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, ellei tietoja ole saatu rekisteröidyltä itseltään jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Siirto suoraan rekisterinpitäjältä toiselle on mahdollinen ainoastaan, jos se on teknisesti toteutettavissa.


Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu tiettyihin 6 artiklan alakohtiin, kuten koskien suoramarkkinointia. Bisnode ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos Bisnode voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Suosittelemme käyttämään MyBisnode -palvelua pyyntöjen toteuttamiseen. MyBisnode -palveluun pääset tästä.


Tietosuojaselosteen muuttaminen

Bisnode pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen. Bisnode suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos hän katsoo, että hänen (EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen perustuvia) oikeuksiaan on loukattu tai, jos Bisnode ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Toimivaltainen valvontaviranomainen asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs 00520 Helsinki, PL 800 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi, vaihde: 029 56 66700