Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 24.05.2018
Päivitetty: 07.12.2018

Rekisterinpitäjä

Bisnode Finland Oy (y-tunnus: 2014838-7)

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Osoite: Kumpulantie 3; 00520 Helsinki
Puhelin: (09) 2727 02333
Sähköposti: asiakaspalvelu@bisnode.com
Tietosuojavastaava: Jenna Veera Asikainen
Tietosuojavastaavan yhteystieto: dpo.fi@bisnode.com
Yhteydenotot: asiakaspalvelu


Rekisterin nimi

Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri

Rekisteröidyt henkilöt

Markkinointikelpoiset luonnolliset henkilöt


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri on perustettu vuonna 2014 ja sitä käytetään osoitelähteenä yksilöityyn ja kestoltaan lyhytaikaiseen markkinointiin sekä asiakasrekistereiden päivitykseen, ylläpitoon ja tietojen tarkistukseen.

Kyseistä rekisteriä käytetään muun muassa suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä tietojen päivitykseen, ylläpitoon ja tietojen hakemiseen ja tarkistukseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa samoin kuin rekistereiden päivitykseen, ylläpitoon, tietojen hakemiseen ja tarkastukseen voidaan pitää oikeutetun edun toteuttamiseksi suoritettuna.


Rekisterin tietosisältö

Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri sisältää tietoja potentiaalisista henkilöasiakkaista.

Rekisterissä oleviin henkilöihin liittyvät perustiedot ovat seuraavia:

  • etu- ja sukunimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • äidinkieli
  • sukupuoli
  • syntymäaika

Rekisteriin on merkitty myös mahdolliset tietojen luovutuskiellot.


Tietolähteet

Vuoteen 2014 asti merkittävä tietolähde oli kaupparekisteri, jonne siihen asti merkittiin myös yrityshenkilöiden kotiosoitteet. Tämän lisäksi rekisteriä on kertaluonteisesti kartutettu hyödyntäen Poste Interestante-suoramarkkinointirekisteriä, Willowtree-asiakasrekisteriä ja Aller Media Oy:n tilaajarekisteriä. Kaikkien lähteiden osalta olemme varmistaneet, että niillä on ollut oikeus tietojen luovuttamiseen. Säännönmukaisia tietolähteitä ovat Bisnoden Yhteystietopalvelu sekä ASML:n markkinointikieltorekisterit.


Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja niin kauan, kun on tarpeellista suhteessa tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi tietoja säilytetään vain siinä laajuudessa, kun tietojen käyttötarkoitus vaatii.

Bisnode arvioi tietojen säilyttämisen tarvetta säännöllisesti ja tekee kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rekisterissä olevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Vanhentuneet ja virheelliset henkilötiedot korjataan ja poistetaan asianmukaisesti.


Tietojen luovutukset

Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri tietoja luovutetaan Bisnoden yritysasiakkaille yksilöityyn ja kestoltaan lyhytaikaiseen markkinointiin ja asiakasrekistereiden ylläpitoon.


Tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin eli EU/ ETA alueen ulkopuolelle.


Rekisterin tekniset ja organisatoriset tietosuoja ja turvatoimet

A. Manuaalinen aineisto

Tulosteina saatuja henkilötietoja säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä.

Kun tarvittavat tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, ne tuhotaan tietosuoja- ja turvatoimia noudattaen välittömästi.

B. Tietojärjestelmään tallennetut tiedot

Bisnode Finland Oy:llä on tietoturvamenettelyjä koskeva ohjeisto, jota noudatetaan kaikissa Bisnode Finland Oy:n toiminnoissa.

Bisnode Finland Oy:n käyttämät konesali- ja tietoliikennepalvelut tuottaa sertifioitu toimittaja, joka tietoturvassa toimii ISO27001:n sekä kansallisten standardien mukaisesti.

Bisnode Finland Oy käsittelee palveluissaan henkilötietoja suojaustasojen edellyttämällä tavalla.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi, voit käyttää MyBisnode -palvelua tai ottaa yhteyttä Bisnode Finlandin asiakaspalveluun käyttämästäsi oikeudesta riippuen.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Bisnode Finland Oy
Asiakaspalvelu
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI

Vaatimus suoramarkkinointikiellosta voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@bisnode.com. Vaatimuksessa tulee näkyä henkilön nimi ja tarkka osoite, jotta rekisteröidyn aukoton tunnistaminen olisi mahdollista.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada Bisnodelta vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä Yhteystieto- ja Henkilömarkkinointirekisterissä Jos rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tuloste omista tiedoistaan.

Suosittelemme käyttämään MyBisnode -palvelua pyynnön toteuttamiseen. Pääset palveluun tästä https://my.bisnode.fi/data

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Bisnode oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada myös puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.


Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Suosittelemme käyttämään MyBisnode -palvelua pyyntöjen toteuttamiseen. Pääset palveluun tästä https://my.bisnode.fi/data


Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity voi pyytää käsittelyn rajoittamista, jos hän katsoo, että hänen tietonsa ovat puutteellisia tai virheellisiä. Bisnode keskeyttää tietojen käsittelyn, kunnes tiedot on oikaistu tai korjattu. Rekisteröity voi käyttää oikeuttansa käsittelyn rajoittamiseen, jos hän perustelee pyyntönsä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Suosittelemme käyttämään MyBisnode -palvelua pyyntöjen toteuttamiseen. MyBisnode -palveluun pääset tästä.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, ellei tietoja ole saatu rekisteröidyltä itseltään jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Siirto suoraan rekisterinpitäjältä toiselle on mahdollinen ainoastaan, jos se on teknisesti toteutettavissa.


Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu tiettyihin 6 artiklan alakohtiin, kuten koskien suoramarkkinointia. Bisnode ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos Bisnode voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Suosittelemme käyttämään MyBisnode -palvelua pyyntöjen toteuttamiseen. MyBisnode -palveluun pääset tästä.

Vaatimus suoramarkkinointikiellosta voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@bisnode.com. Vaatimuksessa tulee näkyä henkilön nimi ja tarkka osoite, jotta rekisteröidyn aukoton tunnistaminen olisi mahdollista.


Tietosuojaselosteen muuttaminen

Bisnode pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen. Bisnode suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos hän katsoo, että hänen (EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen perustuvia) oikeuksiaan on loukattu tai, jos Bisnode ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Toimivaltainen valvontaviranomainen rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs 00520 Helsinki, PL 800 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi, vaihde: 029 56 66700