Työnhakijan tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 30.07.2018

Päivitetty: 01.11.2018

Rekisterinpitäjä

Bisnode Finland Oy (y-tunnus: 2014838-7)

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Osoite: Kumpulantie 3; 00520 Helsinki
Puhelin: (09) 2727 02333
Sähköposti: asiakaspalvelu@bisnode.com
Tietosuojavastaava: Jenna Veera Asikainen
Yhteyshenkilö: Hanna Maunu
Yhteyshenkilön yhteystieto: hanna.maunu@bisnode.com

Rekisterin nimi

Työnhakijan tietosuojaseloste

Rekisteröidyt henkilöt

Rekisteri koskee henkilöitä, jotka hakevat töitä Bisnodelta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Bisnode kerää rekrytoinnissa henkilötietoja työnhakijoiden työsuhteen luomista varten. Työnhakijasta kerätään vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia tarjolla olevan työtehtävän hoitamisen ja rekrytoinnin kannalta.

Rekisterin tietosisältö

Työnhakijan perustiedot:

  • Etu- ja sukunimi, syntymäaika- ja paikka, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, EU-kansalaisuutta, työlupaa koskevat tiedot.

Koulutus ja kokemustaidot:

  • Koulutus, kielitaito, käydyt kurssit, ammatti, työkokemus, mahdollinen erityisosaaminen, nykyinen sekä aiemmat työsuhteet sekä niiden kesto ja laatu, suosittelijat, ajokorttitiedot ja auton käyttömahdollisuus.
  • Työnhakuun ja rekrytointiin liittyvät muut tiedot:
  • Mahdollinen työhakemus, ansioluettelo ja kuva
  • Henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot
  • Mahdollisesti hankittavat henkilöluottotiedot lainsäädännön salliessa tai velvoittaessa hakuprosessissa erikseen määritellyt muut tiedot

Työnhakijan toiveet:

  • Toiveet työhön sijoittumisesta ja työpaikasta, palkkatoive, toivottu työn aloittamisajankohta ja muut mahdolliset toiveet.

Tietolähteet

Tiedot saadaan työnhakijalta itseltään, eikä Bisnode Finland Oy käytä säännönmukaisia tietolähteitä.

Tietojen säilytysaika

Työnhakijaa koskevat tiedot poistetaan ja tuhotaan asianmukaisesti rekrytointiprosessin loppuun saattamisen jälkeen. Bisnoden nettisivujen kautta tulevia hakemuksia säilytetään vuoden verran.

Tietojen luovutukset

Bisnode Finland Oy ei luovuta tietoja eteenpäin, ilman työnhakijan suostumusta.

Tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin eli EU / ETA alueen ulkopuolelle.

Rekisterin tekniset ja organisatoriset tietosuoja ja turvatoimet

A. Manuaalinen aineisto

Tulosteina saatuja henkilötietoja säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä.

Kun tarvittavat tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, ne tuhotaan tietosuoja- ja turvatoimia noudattaen välittömästi.

B. Tietojärjestelmään tallennetut tiedot

Bisnode Finland Oy:llä on tietoturvamenettelyjä koskeva ohjeisto, jota noudatetaan kaikissa Bisnode Finland Oy:n toiminnoissa.

Bisnode Finland Oy:n käyttämät konesali- ja tietoliikennepalvelut tuottaa sertifioitu toimittaja, joka tietoturvassa toimii ISO27001:n sekä kansallisten standardien mukaisesti.

Bisnode Finland Oy käsittelee palveluissaan henkilötietoja suojaustasojen edellyttämällä tavalla.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Työnhakija voi ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön (”yhteystiedot yllä kohdassa ”Rekisterinpitäjän yhteystiedot”) omien alla olevien oikeuksien toteutumiseksi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt

Tehdään kirjallisesti tai sähköisesti työpaikkailmoituksessa olleelle yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen poistamiseen

Työnhakija voi pyytää tietojensa poistamista, jonka jälkeen hakemuksen tiedot tuhotaan.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Työnhakija voi pyytää käsittelyn rajoittamista, jos hän katsoo, että hänen tietonsa ovat puutteellisia tai virheellisiä. Bisnode keskeyttää tietojen käsittelyn, kunnes tiedot on oikaistu tai korjattu. Työnhakija voi käyttää oikeuttansa käsittelyn rajoittamiseen, jos hän perustelee pyyntönsä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Työnhakijalla ei ole oikeutta vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, ellei tietoja ole saatu työnhakijalta itseltään jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Siirto suoraan rekisterinpitäjältä toiselle on mahdollinen ainoastaan, jos se on teknisesti toteutettavissa.

Vastustamisoikeus

Tietoja ei käytetä muuhun käyttötarkoituksiin kuin työhakemusten käsittelyyn, joten työnhakijan ei tarvitse käyttää erillistä vastustamisoikeuttaan (suoramarkkinointikieltoa).

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Bisnode pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset ja päivitykset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen. Bisnode suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Bisnoden verkkosivustolla näytetään aina viimeisin versio Tietosuojaselosteesta rekisterikohtaisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos hän katsoo, että hänen (EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen perustuvia) oikeuksiaan on loukattu tai, jos Bisnode ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Toimivaltainen valvontaviranomainen rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs 00520 Helsinki, PL 800 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi, vaihde: 029 56 66700.