Bisnode Finland Oy: Henkilöluottotietorekisterin (Helure) tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 24.05.2018

Rekisterinpitäjä

Bisnode Finland Oy (y-tunnus: 2014838-7)

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Osoite: Kumpulantie 3; 00520 Helsinki
Puhelin: (09) 2727 02333
Sähköposti: asiakaspalvelu@bisnode.com
Tietosuojavastaava: Matti Rahikka
Tietosuojavastaavan yhteystieto: dpo.fi@bisnode.com
Yhteyshenkilö: Pirjo Lavonius 
Yhteyshenkilön yhteystieto: pirjo.lavonius@bisnode.com


Rekisterin nimi

Bisnoden henkilöluottotietorekisteri

Rekisteröidyt henkilöt

Rekisteri sisältää henkilöt, joista on tehty Luottotietolain mukainen merkintä.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on luottotietotoiminnan harjoittaminen Luottotietolain mukaisessa merkityksessä. Bisnode palvelee ensisijaisesti luotonantajia tuottamalla näille informaatiota luottopäätösten tueksi.

Henkilöluottotietoja luovutetaan käytettäväksi luoton myöntämistä ja luoton valvontaa varten tai muuhun Luottotietolain mukaiseen tarkoitukseen.  

Rekisterin tietoja käytetään myös Bisnoden harjoittamassa tilastollisessa mallinnuksessa, jolloin tietoja käsitellään anonyymisti. Anonymisoitua tietoa ei voida tunnistaa tai yhdistää tiettyjä henkilöitä koskeviksi.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tietoja henkilöistä, joista on tallennettu tieto maksun tai suorituksen laiminlyönnistä tai muu Luottotietolain mukainen tieto.

Tietoryhmät:

 • yksilöintiedot
 • laiminlyönnin laatu ja mahdollinen euromäärä
 • laiminlyönnin tietolähde ja mahdollinen velkoja
 • laiminlyönnin virallinen päivämäärä (esim. tuomio pvm) ja rekisteröintipäivämäärä
 • laiminlyönnin mahdollinen suorituspäivämäärä sekä mainitun tiedon rekisteröintipäivämäärä


Rekisterissä on lisäksi tietoa henkilön mahdollisista yrityskytkennöistä ja muita Luottotietolain mukaisia henkilön yksilöintiä ja toimintakelpoisuutta koskevia tietoja.


Tietolähteet

Säännönmukaiset tietolähteet ovat:

 • Oikeusrekisterikeskus
 • Käräjäoikeudet
 • Verohallinto
 • Ulosottopiirit
 • Luotonantajat
 • Virallinen Lehti
 • Takuusäätiö ja kuntien sosiaalitoimistot
 • Väestörekisterikeskus
 • Kaupparekisteri


Tiedot omaehtoisesta luottokiellosta (OLK) saadaan kuluttajalta itseltään.


Tietojen säilytysaika

Luottotietojen säilytysajat määräytyvät Luottotietolain mukaisesti:

Merkintätyyppi Säilytysaika
Yksilöintitiedot *)
Velkomustuomiot 36 kk
Velkajärjestelytiedot *)
Liiketoimintakiellot *)
Ulosotto- ja varattomuustiedot 36 kk **)
Velkojan ilmoittamat maksuhäiriöt 24 kk
Edunvalvontatiedot *)

    
 *) merkinnät poistetaan rekisteristä viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun vastaavat tiedot on poistettu viranomaisrekisteristä.

**) ulosottoa koskevat tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun ulosottomieheltä on saatu tieto, että ulosottoperuste on kumottu taikka ulosotto on todettu aiheettomaksi tai suppeaa ulosottoa sekä pitkäkestoista ulosottoa koskien, että velallinen on maksanut velan.

Edellä mainituista säilytysajoista voidaan poiketa Luottotietolain 18§:n mukaisesti.


Tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan asiakassopimuksen tehneille elinkeinonharjoittajille käytettäväksi luotonannossa ja -valvonnassa sekä muuta Luottotietolaissa mainittua tarkoitusta varten.


Tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.


Rekisterin tekniset ja organisatoriset tietosuoja- ja turvatoimet

A. Manuaalinen aineisto
Tulosteina saatuja henkilötietoja säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä.

Kun tarvittavat tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, ne tuhotaan tietosuoja- ja turvatoimia noudattaen välittömästi.

B. Tietojärjestelmään tallennetut tiedot
Bisnode Finland Oy:llä on tietoturvaa koskeva ohjeisto, jota noudatetaan kaikissa Bisnode Finland Oy:n toiminnoissa.

Bisnode Finland Oy käyttää sertifioitua palveluja, jotka kattavat Bisnode Finland Oy:n asiakkaille tuotettavien palvelimien ja tietoliikenteen valvonnan, hallinta- ja käyttöpalvelut, sovelluskäyttöpalvelut ja mobiili- ja internetpalvelut.

Näin ollen Bisnode Finland Oy:n palveluissa huomioidaan palveluiden vaatimien suojaustasojen mukainen menettely ja näitä vastaavat fyysiset ja verkkotekniset ympäristöt.

Ohjelmistot ja tietopalvelut, joilla tietosisältöä käsitellään, ovat joko EU -alueelta tai EU – U.S. Privacy Shield rekisteröityjä.


Rekisteröidyn oikeudet

Jos haluat tarkastaa tietosi, oikaista tai poistaa niitä, rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä, käytä MyBisnode -palvelua tai ota yhteyttä Bisnode Finlandin asiakaspalveluun.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena, allekirjoitettuna ja varustettuna kopiolla virallisesta henkilöllisyystodistuksesta osoitteeseen:

Bisnode Finland Oy
Asiakaspalvelu
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI

Pyynnössä tulee myös näkyä henkilön nimi ja tarkka osoite, jotta rekisteröidyn aukoton tunnistaminen olisi mahdollista.


Tarkastus- ja oikaisupyynnöt

Rekisteröidyllä on oikeus saada Bisnodelta vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä Henkilöluottorekisterissä. Jos rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tuloste omista tiedoistaan.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Bisnode oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Rekisteröidyn tarkastus- ja oikaisupyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona osoitteessa Kumpulantie 3, 00520 Helsinki.


Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Bisnodea poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja Bisnodella on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että jokin artiklassa luetelluista kuudesta perusteesta täyttyy.

Henkilötietojen poistamisessa noudatetaan Luottotietolain mukaisia määräyksiä esimerkiksi säilytysaikoja.


Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity voi pyytää käsittelyn rajoittamista, jos hän katsoo, että hänen tietonsa ovat puutteellisia tai virheellisiä. Bisnode keskeyttää tietojen jatkokäsittelyn, kunnes tiedot on oikaistu tai korjattu.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, ellei tietoja ole saatu rekisteröidyltä itseltään jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Siirto suoraan rekisterinpitäjältä toiselle on mahdollinen ainoastaan, jos se on teknisesti toteutettavissa.


Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu tiettyihin 6 artiklan alakohtiin, kuten koskien suoramarkkinointia. Bisnode ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos Bisnode voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Tietosuojaselosteen muuttaminen

Bisnode pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen. Bisnode suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos hän katsoo, että hänen (EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen perustuvia) oikeuksiaan on loukattu tai, jos Bisnode ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Toimivaltainen valvontaviranomainen asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs 00520 Helsinki, PL 800 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi, vaihde: 029 56 66700.