Bisnoden henkilöluottotietorekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 24.05.2018
Päivitetty: 29.7.2021

Rekisterinpitäjä

Bisnode Finland Oy (y-tunnus: 2014838-7)

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Osoite: Kumpulantie 3, 00520 Helsinki
Tietosuojavastaavan yhteystieto: dpo.fi@bisnode.com
Yhteydenotot: luottotietorekisteri@bisnode.com

Rekisterin nimi

Bisnoden henkilöluottotietorekisteri

Rekisteröidyt henkilöt

Rekisteri sisältää tietoa luonnollisista henkilöistä, joita luottotieto koskee. Luottotiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka koskevat luonnollisen henkilön maksukykyä tai maksuhalukkuutta taikka jotka muulla tavalla kuvaavat henkilön kykyä vastata sitoumuksistaan ja joita käytetään luottoa myönnettäessä tai luottoa valvottaessa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on luottotietotoiminnan harjoittaminen Luottotietolain mukaisessa merkityksessä. Kyseistä lakia sovelletaan luottotietojen keräämiseen, tuottamiseen, tallettamiseen, luovuttamiseen, käyttöön ja muuhun käsittelyyn. Bisnoden luottotietotoiminnan tarkoituksena on varmistaa luotettavien luottotietojen saatavuus, turvata luottotietojen käsittelyssä yksityisyyden suoja sekä luonnollisten henkilöiden ja yritysten oikeus tulla arvioiduiksi oikeiden ja asianmukaisten tietojen perusteella sekä edistää hyvää luottotietotapaa.

Käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan e kohtaan eli yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitukset voidaan johtaa Luottotietolaissa määriteltyihin henkilöluottotietojen luovuttamisten ja käyttämisen yleisten edellytysten perusteella.

Rekisterin tietoja käytetään myös Bisnoden harjoittamassa tilastollisessa mallinnuksessa, jolloin tietoja käsitellään anonyymisti. Anonymisoitua tietoa ei voida tunnistaa tai yhdistää tiettyjä henkilöitä koskeviksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tietoja henkilöistä, joista on tallennettu tieto maksun tai suorituksen laiminlyönnistä tai muu Luottotietolain mukainen tieto.

Tietoryhmät:

 • yksilöintiedot
 • toimintakelpoisuutta koskevat tiedot
 • yrityskytkentätiedot
 • rekisteröidyn itsensä ilmoittama luottokielto
 • liiketoimintakielto
 • maksuhäiriötiedot ja niitä täydentävät tiedot
 • luottokelpoisuusarvioinnissa käytettävät tiedot  


Tietolähteet

Säännönmukaiset tietolähteet ovat:

 • Oikeusrekisterikeskus
 • Käräjäoikeudet
 • Verohallinto
 • Ulosottopiirit
 • Luotonantajat
 • Virallinen Lehti
 • Takuusäätiö ja kuntien sosiaalitoimistot
 • Väestörekisterikeskus
 • Kaupparekisteri

Tiedot omaehtoisesta luottokiellosta (OLK) saadaan kuluttajalta itseltään.

Tietojen säilytysaika

Luottotietojen säilytysajat määräytyvät Luottotietolain mukaisesti.

Rekisteröidyn yksilöintitiedot ja toimintakelpoisuutta koskevat tiedot poistetaan rekisteristä seuraavasti:

 1. yksilöintitiedot heti, kun rekisteröityä koskevat muut merkinnät on poistettu rekisteristä
 2. yrityskytkentätiedot vuoden kuluessa siitä, kun rekisteröityä koskeva merkintä toimimisesta kyseisen yrityksen vastuuhenkilönä on poistettu viranomaisen julkisesta rekisteristä
 3. toimintakelpoisuutta koskevat tiedot kuukauden kuluessa siitä, kun ne on poistettu holhousasioiden rekisteristä
 4. rekisteröidyn ilmoittama luottokielto heti, kun rekisteröity sitä pyytää tai kahden vuoden päästä luottokiellon asettamisesta.

Edellä mainituista säilytysajoista voidaan poiketa Luottotietolain 18 §:n mukaisesti.

Tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan asiakassopimuksen tehneille elinkeinonharjoittajille käytettäväksi luotonannossa ja -valvonnassa sekä muuta Luottotietolaissa mainittua tarkoitusta varten.

Tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.

Rekisterin tekniset ja organisatoriset tietosuoja- ja turvatoimet

A. Manuaalinen aineisto

Tulosteina saatuja henkilötietoja säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä.

Kun tarvittavat tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, ne tuhotaan tietosuoja- ja turvatoimia noudattaen välittömästi.

B. Tietojärjestelmään tallennetut tiedot

Bisnode Finland Oy:llä on tietoturvamenettelyjä koskeva ohjeisto, jota noudatetaan kaikissa Bisnode Finland Oy:n toiminnoissa.

Bisnode Finland Oy:n käyttämät konesali- ja tietoliikennepalvelut tuottaa sertifioitu toimittaja, joka tietoturvassa toimii ISO27001:n sekä kansallisten standardien mukaisesti.

Bisnode Finland Oy käsittelee palveluissaan henkilötietoja suojaustasojen edellyttämällä tavalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen, voit käyttää MyBisnode -palvelua, lähettämällä pyyntösi kirjeitse tai asioimalla henkilökohtaisesti paikan päällä. 

Kirjeitse lähetetty rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna ja varustettuna kopiolla virallisesta henkilöllisyystodistuksesta osoitteeseen:

Bisnode Finland Oy
Asiakaspalvelu
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI

Rekisteröidyn pyyntöjen vastaus toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

Paikan päällä rekisteröidyn tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada Bisnodelta vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä Henkilöluottorekisterissä. Jos rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tuloste omista tiedoistaan.

Suosittelemme käyttämään MyBisnode -palvelua pyynnön toteuttamiseen. Palveluun pääset tästä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Bisnode oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada myös puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi")

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Bisnodea poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Bisnodella on velvollisuus poistaa henkilötiedot edellyttäen, että jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa luetelluista perusteesta täyttyy.

Huomioithan, että henkilötietojen poistamisessa noudatetaan Luottotietolain mukaisia määräyksiä esimerkiksi säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröity voi pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, jos hän katsoo, että hänen tietonsa ovat esimerkiksi puutteellisia tai virheellisiä. Bisnode keskeyttää tietojen käsittelyn, kunnes tiedot ovat oikaistu tai korjattu. Rekisteröity voi käyttää oikeuttansa käsittelyn rajoittamiseen, jos hän perustelee pyyntönsä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, ellei tietoja ole saatu rekisteröidyltä itseltään jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Siirto suoraan rekisterinpitäjältä toiselle on mahdollinen ainoastaan, jos se on teknisesti toteutettavissa.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu tiettyihin 6 artiklan alakohtiin, kuten koskien suoramarkkinointia. Bisnode ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos Bisnode voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Bisnoden Henkilöluottotietorekisterin lakisääteisyyteen perustuvan henkilötietojen käsittelyn osalta ei rekisteröidyillä ole oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Ohjeet markkinoinnin vastustamisesta (suoramarkkinointikielto) löytyvät Bisnoden yritystietokannan ja Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisterin tietosuojaselosteesta.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Bisnode pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset ja päivitykset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen. Bisnode suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Bisnoden verkkosivustolla näytetään aina viimeisin versio Tietosuojaselosteesta rekisterikohtaisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos hän katsoo, että hänen (EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen perustuvia) oikeuksiaan on loukattu tai, jos Bisnode ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Toimivaltainen valvontaviranomainen rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs 00520 Helsinki, PL 800 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi, vaihde: 029 56 66700.