Bisnoden henkilöluottotietorekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 24.05.2018
Päivitetty: 26.04.2019

Rekisterinpitäjä

Bisnode Finland Oy (y-tunnus: 2014838-7)

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Osoite: Kumpulantie 3, 00520 Helsinki
Tietosuojavastaava: Jenna Veera Asikainen
Tietosuojavastaavan yhteystieto: dpo.fi@bisnode.com
Yhteydenotot: luottotietorekisteri@bisnode.com


Rekisterin nimi

Bisnoden henkilöluottotietorekisteri

Rekisteröidyt henkilöt

Rekisteri sisältää henkilöt, joista on tehty Luottotietolain mukainen merkintä.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on luottotietotoiminnan harjoittaminen Luottotietolain mukaisessa merkityksessä. Bisnode palvelee ensisijaisesti luotonantajia tuottamalla näille informaatiota luottopäätösten tueksi.

Henkilöluottotietoja luovutetaan käytettäväksi luoton myöntämistä ja luoton valvontaa varten tai muuhun Luottotietolain mukaiseen tarkoitukseen.  

Rekisterin tietoja käytetään myös Bisnoden harjoittamassa tilastollisessa mallinnuksessa, jolloin tietoja käsitellään anonyymisti. Anonymisoitua tietoa ei voida tunnistaa tai yhdistää tiettyjä henkilöitä koskeviksi.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tietoja henkilöistä, joista on tallennettu tieto maksun tai suorituksen laiminlyönnistä tai muu Luottotietolain mukainen tieto.

Tietoryhmät:

 • yksilöintiedot
 • laiminlyönnin laatu ja mahdollinen euromäärä
 • laiminlyönnin tietolähde ja mahdollinen velkoja
 • laiminlyönnin virallinen päivämäärä (esim. tuomio pvm) ja rekisteröintipäivämäärä
 • laiminlyönnin mahdollinen suorituspäivämäärä sekä mainitun tiedon rekisteröintipäivämäärä


Rekisterissä on lisäksi tietoa henkilön mahdollisista yrityskytkennöistä ja muita Luottotietolain mukaisia henkilön yksilöintiä ja toimintakelpoisuutta koskevia tietoja.


Tietolähteet

Säännönmukaiset tietolähteet ovat:

 • Oikeusrekisterikeskus
 • Käräjäoikeudet
 • Verohallinto
 • Ulosottopiirit
 • Luotonantajat
 • Virallinen Lehti
 • Takuusäätiö ja kuntien sosiaalitoimistot
 • Väestörekisterikeskus
 • Kaupparekisteri


Tiedot omaehtoisesta luottokiellosta (OLK) saadaan kuluttajalta itseltään.


Tietojen säilytysaika

Luottotietojen säilytysajat määräytyvät Luottotietolain mukaisesti:

Merkintätyyppi Säilytysaika
Yksilöintitiedot *)
Velkomustuomiot 36 kk
Velkajärjestelytiedot *)
Liiketoimintakiellot *)
Ulosotto- ja varattomuustiedot 36 kk **)
Velkojan ilmoittamat maksuhäiriöt 24 kk
Edunvalvontatiedot *)

    
 *) merkinnät poistetaan rekisteristä viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun vastaavat tiedot on poistettu viranomaisrekisteristä.

**) ulosottoa koskevat tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun ulosottomieheltä on saatu tieto, että ulosottoperuste on kumottu taikka ulosotto on todettu aiheettomaksi tai suppeaa ulosottoa sekä pitkäkestoista ulosottoa koskien, että velallinen on maksanut velan.

Edellä mainituista säilytysajoista voidaan poiketa Luottotietolain 18§:n mukaisesti.


Tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan asiakassopimuksen tehneille elinkeinonharjoittajille käytettäväksi luotonannossa ja -valvonnassa sekä muuta Luottotietolaissa mainittua tarkoitusta varten.


Tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.

 

Rekisterin tekniset ja organisatoriset tietosuoja- ja turvatoimet

A. Manuaalinen aineisto

Tulosteina saatuja henkilötietoja säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain käsittelyyn oikeutetuilla henkilöillä.

Kun tarvittavat tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, ne tuhotaan tietosuoja- ja turvatoimia noudattaen välittömästi.

B. Tietojärjestelmään tallennetut tiedot

Bisnode Finland Oy:llä on tietoturvamenettelyjä koskeva ohjeisto, jota noudatetaan kaikissa Bisnode Finland Oy:n toiminnoissa.

Bisnode Finland Oy:n käyttämät konesali- ja tietoliikennepalvelut tuottaa sertifioitu toimittaja, joka tietoturvassa toimii ISO27001:n sekä kansallisten standardien mukaisesti.

Bisnode Finland Oy käsittelee palveluissaan henkilötietoja suojaustasojen edellyttämällä tavalla.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen, voit käyttää MyBisnode -palvelua

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt voit myös lähettää kirjallisena, allekirjoitettuna ja varustettuna kopiolla virallisesta henkilöllisyystodistuksesta osoitteeseen:

Bisnode Finland Oy
Asiakaspalvelu
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI

Pyynnössä tulee myös näkyä henkilön nimi ja tarkka osoite, jotta rekisteröidyn aukoton tunnistaminen olisi mahdollista. Rekisteröidyn pyyntöjen vastaus toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada Bisnodelta vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä Henkilöluottorekisterissä. Jos rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tuloste omista tiedoistaan.

Suosittelemme käyttämään MyBisnode -palvelua pyynnön toteuttamiseen. Pääset palveluun tästä https://my.bisnode.fi/data

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Bisnode oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada myös puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

 

Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi")

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Bisnodea poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Bisnodella on velvollisuus poistaa henkilötiedot edellyttäen, että jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa luetelluista perusteesta täyttyy.

Huomioithan, että henkilötietojen poistamisessa noudatetaan Luottotietolain mukaisia määräyksiä esimerkiksi säilytysaikoja.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröity voi pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, jos hän katsoo, että hänen tietonsa ovat esimerkiksi puutteellisia tai virheellisiä. Bisnode keskeyttää tietojen käsittelyn, kunnes tiedot ovat oikaistu tai korjattu. Rekisteröity voi käyttää oikeuttansa käsittelyn rajoittamiseen, jos hän perustelee pyyntönsä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, ellei tietoja ole saatu rekisteröidyltä itseltään jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Siirto suoraan rekisterinpitäjältä toiselle on mahdollinen ainoastaan, jos se on teknisesti toteutettavissa.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu tiettyihin 6 artiklan alakohtiin, kuten koskien suoramarkkinointia. Bisnode ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos Bisnode voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Bisnoden Henkilöluottotietorekisterin lakisääteisyyteen perustuvan henkilötietojen käsittelyn osalta ei rekisteröidyillä ole oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Ohjeet markkinoinnin vastustamisesta (suoramarkkinointikielto) löytyvät Bisnoden yritystietokannan ja Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisterin tietosuojaselosteesta.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Bisnode pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset ja päivitykset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen. Bisnode suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Bisnoden verkkosivustolla näytetään aina viimeisin versio Tietosuojaselosteesta rekisterikohtaisesti.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos hän katsoo, että hänen (EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen perustuvia) oikeuksiaan on loukattu tai, jos Bisnode ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Toimivaltainen valvontaviranomainen rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs 00520 Helsinki, PL 800 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi, vaihde: 029 56 66700.