Opas

Opas yrityksen tunnuslukuihin

Maksuvalmius, vakavaraisuus ja kannattavuus

Miten hyvin tunnistat omaan kassavirtaasi liittyvän riskin?

Oman yrityksen talous ja sen vakavaraisuus kiinnostavat jokaista yrittäjää. On kuitenkin lähes yhtä tärkeää, ellei jopa tärkeämpää tuntea kauppakumppaneiden taustat ja taloudellinen kunto. Nimittäin muutokset esimerkiksi asiakkaan taloutta kuvaavissa tunnusluvuissa voivat nopeastikin heijastua oman yrityksesi tunnuslukuihin ja tätä kautta kannattavuuteen.

Monet yritykset tarkastelevatkin säännöllisesti asiakkaiden ja toimittajien taloustietoja. Monet näistä tarkastuksista kuitenkin kohdistuvat uusin asiakkaisiin. Tiesitkö, että itse asiassa jopa 80 % yritysten luottotappioista ovat vanhojen asiakkaiden aiheuttamia? Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että huomattava osa yrityksen myynnistä tulee vanhoilta asiakkailta. Lisäksi on usein helppo unohtaa tarkkailla sellaisen asiakkaan taloudellista kuntoa, jonka kanssa on käynyt kauppaa jo useamman vuoden.

Miten hyvin tunnistat kauppakumppaneihisi sekä omaan kassavirtaasi liittyvän riskin entä, hallitsetko keskeisimmät riskiä ja kannattavuutta kuvaavat talouden tunnusluvut? Tässä oppaassa kerromme, miten liiketoimintaan liittyvää riskiä on mahdollista arvioida ja käymme läpi muutamia keskeisiä talouden tunnuslukuja. Näiden tunnuslukujen avulla pystyt arvioimaan luottotappioriskiä ja turvaamaan oman yrityksesi kannattavuuden.

Sisältö

Yritystoiminnan onnistumisen mittarit

Tlinpäätösanalyysi ja yrityksen tunnusluvut

Kannattavuus

Maksuvalmius

Vakavaraisuus

Muut keskeiset tunnusluvut

Yritystoiminnan onnistumisen mittarit - kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus

Yritystoiminnan onnistumisen mittarit - kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus

Yrityksen toimintaa pyritään tyypillisesti arvioimaan kolmen tekijän kautta. Kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus kuvastavat sitä kuinka hyvä onnistumisen mahdollisuus yrityksellä on tai kuinka suuri epäonnistumisen riski yritykseen liittyy. Kannattavuudella tarkoitetaan koko sijoitetulle pääomalle saatavaa tuottoa eli kokonaismenojen kykyä tuottaa tuloja pitkällä aikavälillä. Maksuvalmius taas tarkoittaa sitä, miten hyvin käytettävissä oleva rahoitus riittää maksuvelvoitteiden hoitamiseen. Vakavaraisuudella vuorostaan viittaa rahoitusrakenteen terveyteen. Vakavaraisuuden avulla pyritään arvioimaan sitä, onko oman pääoman suhde riittävässä tasapainossa vieraan pääoman kanssa.

Maksuvalmius ja vakavaraisuus jakaantuvat dynaamiseen (virtoihin perustuvaan) ja staattiseen (varantoihin perustuvaan) lähestymistapaan. Dynaamisella maksuvalmiudella tarkoitetaan tulorahoituksen, eli kassavirran, riittävyyttä maksuvelvoitteiden hoitamiseen. Dynaaminen maksuvalmius on kunnossa silloin, kun kassaan virtaa enemmän rahaa kuin sitä lähtee pois. Staattinen maksuvalmius määritellään nopeasti rahaksi muutettavan omaisuuden riittävyydeksi lyhytaikaisen vieraan pääoman kattamiseen. Se muodostaa rahoituspuskurin maksuhäiriöitä ja yllättäviä tilanteita vastaan.

Staattinen vakavaraisuus merkitsee omaisuuden arvon riittävyyttä vieraan pääoman kattamiseen. Näiden erotus, eli oma pääoma, toimii puskurina mahdollisia tulevia tappioita vastaan. Dynaaminen vakavaraisuus tarkoittaa kassavirran riittävyyttä vieraan pääoman maksuvelvoitteiden hoitamiseen. Yksinkertaistettuna dynaaminen vakavaraisuus tarkoittaa sitä, kuinka hyvin yritys pystyy maksamaan takaisin vieraan pääoman.

Risiko og kreditt

Yrityksen menestyminen

Yrityksen menestystä voidaan arvioida kannattavuuden, maksuvalmiuden, vakavaraisuuden ja kasvun avulla. Yrityksen talouden perusteella menestystä on mahdollista arvioida esimerkiksi seuraavien tekijöiden avulla:

1. Hyvä kannattavuus ja siihen suhteutettu hallittu kasvu
2. Vahva kassavirta, eli hyvä dynaaminen maksuvalmius
3. Runsaasti rahoitusomaisuutta
4. Vähäinen tarve vieraalle pääomalle
5. Vähän lyhyt- ja pitkäaikaista vierasta pääomaa
6. Hyvä staattinen maksuvalmius
7. Hyvä staattinen ja dynaaminen vakavaraisuus

Kun yllä olevat kohdat täyttyvät, yrityksellä on hyvät toimintaedellytykset, jotka johtavat kestävään kasvuun ja tätä kautta menestykseen. Hyvä kannattavuus ja hallittu kasvu ovat perusta vahvalle kassavirralle. Kun kassavirta on kunnossa, yritys tarvitsee vain vähän vierasta pääomaa toimintansa ylläpitämiseksi. Näin ollen yritys ei velkaannu liikaa ja staattinen maksuvalmius sekä vakavaraisuus pysyvät kunnossa.  

Yrityksen epäonnistuminen

Kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius ja kasvu kertovat myös yritykseen liittyvästä riskistä. Esimerkiksi alla olevien tekijöiden avulla voidaan arvioida yritykseen liittyvää riskiä ja luotolla myynnin kannattavuutta.

1. Heikko kannattavuus, liian hidas tai nopea kasvu
2. Heikko kassavirta eli dynaaminen maksuvalmius
3. Vähän rahoitusomaisuutta
4. Suuri tarve vieraalle pääomalle
5. Paljon lyhyt- ja pitkäaikaista vierasta pääomaa
6. Heikko staattinen maksuvalmius
7. Heikko staattinen ja dynaaminen vakavaraisuus

 

Heikko taloudellinen tilanne johtaa helposti syöksykierteeseen. Lähtökohtana on kannattavuuden ja kasvun yhteisvaikutus kassavirran, eli tulorahoituksen, riittävyyteen. Kun yrityksen kannattavuus on heikko ja kasvu liian hidasta tai nopeaa, myös tulorahoitus heikkenee. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykseen sisään tulevat varat eivät riitä kattamaan juoksevia menoja. Tällöin yritys tarvitsee runsaasti lyhyt- ja pitkäaikaista vierasta pääomaa, jolloin staattinen maksuvalmius ja vakavaraisuus heikkenevät. Jos tämä kehitys jatkuu pitkään, johtaa se usein maksuvalmius- tai vakavaraisuuskriisiin.

Tilinpäätösanalyysi ja yrityksen tunnusluvut

Tilinpäätösanalyysi ja yrityksen tunnusluvut

Tilinpäätösanalyysin tarkoituksena on selvittää yrityksen maksuvalmiuden, vakavaraisuuden ja kannattavuuden tila – eli noudattaako yritys menestyksen vai epäonnistumisen kaavaa. Analyysissä käytetään sekä tunnuslukuja että tuloslaskelman ja taseen eriä. Edellisessä osiossa kerroimme miten yritykseen liittyvää riskiä ja toisaalta myös menestyksen todennäköisyyttä on mahdollista arvioida.

Tässä osiossa käymme läpi ne keskeiset tunnusluvut, jotka parhaiten kuvaavat yrityksen talouden tilaa. Tilinpäätösanalyysia tehtäessä on hyvä muistaa, että tunnuslukujen ohjearvot riippuvat esimerkiksi toimialasta. Hyvän vertailuperustan saa siis toimialoja kuvaavista tilastoista, kilpailijoiden luvuista sekä saman yrityksen aikaisemmista tiedoista.

Kannattavuus

Kannattavuutta parhaiten kuvaava tunnusluku on kokonaispääoman tuotto-% (Return on Assets, ROA). Tämä tunnusluku suhteuttaa tuloksen ennen rahoituksen kulujen vähentämistä sijoitettuun pääomaan. Yritystutkimus ry:n mukaan tunnusluku mittaa yrityksen kykyä tuottaa tulosta kaikelle toimintaan sitoutuneelle pääomalle.

Pääoman tuottoprosentin tyydyttävä arvo on vähintään yhtä suuri kuin paras riskittömän sijoituksen kautta saatu tuotto. Koska yritystoimintaan liittyy aina riski, tulisi siihen sijoitetun pääoman tuottaa enemmän kuin riskittömän sijoituksen. Tyydyttävänä tuottona pidetään yleensä 5-10 %:n vuotuista tuottoa sijoitetulle pääomalle.

Jos tuotto ylittää 10 %, arvioidaan sen hyväksi. Konkurssitutkimuksissa taas on osoitettu, että kriittinen raja tuotolle on noin 3-4 %. Jos pääoma tuottaa tätä vähemmän ja yritys on velkainen, tulee yritys todennäköisesti ajautumaan vaikeuksiin, mikäli tilanne jatkuu pitkään.

Oman pääoman tuotto (return on equity, ROE) mittaa vuorostaan sitä, miten hyvin yritys on tuottanut lisäarvoa omistajien sijoittamalle pääomalle tilikauden aikana. Oman pääoman tuoton tavoitetaso riippuu pitkälti toimialasta ja siitä, minkälainen tase on toimialalle tyypillinen. Oman pääoman tuoton suhteen on siis hyödyllistä tehdä vertailua saman toimialan yritysten kesken sopivien viitearvojen määrittämiseksi. Erinomainen sijoitetun pääoman tuotto on yli 20 %. Alle 5 % lukema vuorostaan arvioidaan heikoksi.

pexels-artem-beliaikin-929245.jpg

Myös sijoitetun pääoman tuotolla (return on investments, ROI) voidaan kuvata yrityksen kannattavuutta. Yritystutkimus ry:n määritelmän mukaan sijoitetun pääoman tuotto mittaa sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Usein vähimmäistuottona pidetään vieraalle pääomalle maksettavaa korkoa, sillä sijoituksen odotetaan tuottavan tulosta korkoa enemmän. Karkeasti arvioiden yli 15 % tuottoa pidetään erinomaisena ja alle 3 % tuottoa heikkona.

Sijoitetun pääoman tuotto on joissakin tapauksissa haasteellinen mittari eri yrityksiä vertailtaessa, sillä usein ei ole käytössä riittäviä tietoja vieraan pääoman jakamiseksi tuottoa vaativaan korolliseen pääomaan ja korottomaan pääomaan. Lisäksi on huomioitava esimerkiksi se, että suuret investoinnit saattavat hetkellisesti saada sijoitetutun pääoman tuoton näyttämään heikolta.

Maksuvalmius

Yrityksen maksuvalmiutta, eli rahoituspuskuria, kuvaa hyvin quick ratio. Tunnusluku suhteuttaa toisiinsa yrityksen nopeakiertoiset varat ja velat eli rahoitusomaisuuden ja lyhytaikaisen vieraan pääoman. Quick ratio mittaa suhteellisen luotettavasti sitä rahoituspuskuria, joka yrityksellä on tietyllä hetkellä käytettävissä suhteessa vieraaseen pääomaan.

Kansainvälinen suositusarvo quick ratiolle on 1, jolloin rahoitusomaisuus kattaa täysin lyhytaikaisen vieraan pääoman. Suomalaiselle pienyritykselle tämä arvo on kuitenkin poikkeuksellisen hyvä. Tyydyttävänä quick ration arvona pidetään suunnilleen arvoa 0.8-0.9. Kriittisen arvon raja taas on noin 0.4, jota alemmalla arvolla yrityksen rahoituspuskuri on yleensä liian pieni.

Jos quick ration arvo on matala, on syytä tutkia, johtuuko se siitä, että yrityksen ostovelat ovat huomattavasti kasvaneet. Jos näin on käynyt, saattaa yrityksellä olla vaikeuksia selviytyä ostoveloistaan määräaikana. Tällöin voidaan käyttää apuna ostovelkojen kiertoaikaa.

Tämä tunnusluku mittaa ostovelkojen keskimääräistä maksuaikaa vuorokausina. Poikkeuksellisen pitkä maksuaika saattaa viitata maksuvaikeuksiin, sillä maksuaikojen selvä ylittäminen tulee kalliiksi ja se tehdään vain vakavassa tilanteessa.


Szerezzen egyedülálló számlafizetési információkat

Tunnusluku on toimialariippuvainen, eikä selvää yleistä normia voida sille tästä syystä antaa. Konkurssitutkimuksissa on havaittu, että keskimääräinen maksuaika saattaa kriisiyrityksissä nousta useisiin satoihin vuorokausiin. Tunnuslukua laskettaessa on tarkistettava, että ostovelat liittyvät vain aine- ja tarvikeostoihin.

Staattista maksuvalmiutta voidaan tarkastella myös current ration kautta. Yritystutkimus ry:n mukaan current ration tarkasteluperspektiivi on pidempi quick ratioon verrattuna. Current ration ajatuksena on se, että myös vaihtomaisuuden realisointi on keino selviytyä lyhytaikaisista maksuvelvoitteista. Vaihto-omaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi liiketoiminnassa joko sellaisenaan tai jalostettuna luovutettavaksi tarkoitettuja kauppatavaroita tai raaka-aineita. Current ration arvot, jotka ylittävät 2 arvioidaan hyviksi, arvot 1-2 tyydyttäviksi ja alle yhden menevät arvot heikoiksi.

Vakavaraisuus

Yrityksen rahoitusrakennetta, eli oman pääoman muodostamaa puskuria, kuvaava keskeinen tunnusluku on omavaraisuusaste. Tunnusluku mittaa sitä, miten suuri osa yrityksen kokonaisrahoituksesta perustuu omiin varoihin. Omavaraisuusaste muodostaa puskurin mahdollisia tappioita vastaan, sillä tuloslaskelmasta saatava tilikauden voitto tai tappio siirretään taseen omaan pääomaan.

Tyydyttävä arvo yrityksen omavaraisuusasteelle on noin 20-30%. Tämä riittää tarvittaessa kattamaan muutaman vuoden tappiot, mikäli ne eivät ole poikkeuksellisen suuret. Tunnusluvun kriittinen raja on noin 10 %, jonka alle menevät arvot muodostavat liian vähäisen puskurin ja yksikin heikko vuosi saattaa kaataa yrityksen.

Nettovelkaantuneisuus, eli gearing, kuvaa nettovelan suhdetta omaan pääomaan. Se kuvaa yrityksen vakavaraisuutta ilmaisemalla, kuinka velkainen yritys on kyseessä. Toisin sanoen, tämä mittari kertoo, käyttääkö yritys enimmäkseen omistajien pääomaa vai vierasta pääomaa. Tunnusluku tulkitaan usein hyväksi, jos sen arvo alittaa 50 %. Heikko arvo on vuorostaan yli 100 %. Tunnusluvun ollessa 100 % ovat yrityksen omistajien ja rahoittajien pääomapanokset yhtä suuret.

iStock-512152200.jpg

Muita keskeisiä tunnuslukuja

Myyntisaamisten kiertoaika kuvastaa sitä, kuinka kauan yrityksen myynnit pysyvät saamisina ennen kuin ne saapuvat yrityksen kassaan. Jos esimerkiksi yritys antaa asiakkaalle pitkiä maksuaikoja tai yrityksen perintätoimenpiteet eivät toimi tehokkaasti, venyy myyntisaamisten kiertoaika pitkäksi.

Tehostamalla myyntisaamisten kiertoaikaa pystyy yritys parantamaan maksuvalmiuttaan sekä kassavirtaansa. Tunnusluvun ohjearvot riippuvat paljon toimialasta, joten tarkempi analyysi vaatii tutustumista toimialan tyypillisiin arvoihin. On hyvä kuitenkin huomata se, että myyntisaamisten sekä ostovelkojen kiertoaikojen tulisi olla lähes samalla tasolla.

Maksukäyttäytymisindeksi, eli Paydex, kuvaa yrityksen reaaliaikaista maksukäyttäytymistä, joka osaltaan vaikuttaa yrityksen Rating-luokitukseen. Indeksi näkyy luottotietoraporteissa kuvaamassa yrityksen keskimääräistä maksuviivettä. Korkeat maksutapaindeksin lukemat viittaavat siihen, että yritys tyypillisesti maksaa laskunsa ajallaan. Matalat arvot vuorostaan viittaavat siihen, että laskujen maksaminen tapahtuu usein eräpäivän jälkeen. Positiivinen maksutapaindeksin arvo on yli 72 kun taas erittäin negatiivinen arvo on alle 40.

Luottoluokka kuvastaa yrityksen luottokelpoisuutta sekä kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä velvoitteista. Luottoluokka perustuu rating-malliin, joka on automaattinen ja jatkuvasti päivittyvä luottoluokitusjärjestelmä. Rating-mallissa analysoidaan järjestelmällisesti yrityksen toimintaa, taustaa, taloutta ja maksutapaa. Näin ollen luottoluokka antaa kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

D&B Credit Reporter

Paranna yrityksesi likviditeettiä!

Globaalit luottotietoraportit luottoriskin optimointiin ja nopeaan maksukyvyn arviointiin!
Tutustu palveluun