Näin parannat yrityksesi likviditeettiä ja maksuvalmiutta

09 marras 2020

Kassavirta – yksi tärkeimmistä taloudellisista tunnusluvuista

Yrityksen kassavirta on yksi tärkeimmistä luvuista, kun pyritään määrittämään, onko yritys vakaalla pohjalla, onko hintataso kohdillaan ja onko yrityksellä tarpeeksi asiakkaita. Yrityksen omistajana sinun on hallittava kassavirtasi, jotta liiketoimintasi voi kukoistaa. Negatiivinen kassavirta ei aina ole huono merkki. Sen taustalla olevia syitä olisi kuitenkin aina tutkittava. Negatiivinen kassavirta on hyväksyttävää esimerkiksi yrityksen toiminnan alkuvaiheessa, yrityksen laajentaessa toimintaansa tai jos yrityksellä on jo luottamusta markkinoilla. 

Yksinkertaistettuna positiivinen kassavirta tarkoittaa sitä, että yritykseen tulevan rahan määrä on suurempi kuin yrityksestä lähtevän rahan määrä – toisin sanoen yritys tekee välitöntä voittoa ja sillä on tarpeeksi rahaa kulujensa kattamiseen. Tällä ei tarkoiteta pelkästään laskuja tai myyntisaamisia, jotka näkyvät taseessa. Tällä tarkoitetaan myös sitä, että asiakkaat ovat hoitaneet laskunsa. Asiakkaiden mahdollinen maksukyvyttömyys (muistele esimerkiksi Yhdysvaltojen kiinteistövelkakuplaa 11 vuotta sitten) on jo eliminoitu, kuten myös petokset, varkaudet ja luonnonkatastrofit, jotka voisivat johtaa siihen, että laskuja ei makseta.

Mikä on kassavirta ja miksi se on tärkeää liiketoiminnallesi?

Tarkkaan ottaen kassavirta on vain eräs voittoanalyysin muoto. Sinulle yrityksen omistajana vahva positiivinen kassavirta on tärkeää useista eri syistä. Esimerkiksi vahva kassavirta toimii puskurina epävarmojen aikojen, kuten taantuman varalta. Se auttaa jatkamaan toimintaa myös silloin, kun markkinatilanne muuttuu haastavaksi. Lisäksi se suojaa yritystäsi maksamattomista laskuista aiheutuvilta luottotappioilta ja takaa, että yritykselläsi on varoja hoitaa myös omat velat. Jos pyrit laajentamaan liiketoimintaasi, vahvan positiivisen kassavirran avulla voit investoida osan tuloistasi takaisin liiketoimintaasi ilman ulkopuolisen rahoituksen tarvetta.

Yritykseen tulevat ja sieltä lähtevät rahat kuvataan kassavirtalaskelmassa, jossa arvioidaan, kuinka hyvin yritys hallitsee tulojaan ja menojaan. Kassavirtalaskelmassa määritetään, onko yrityksellä tarpeeksi rahaa päivittäisen toiminnan ylläpitämiseen. Lisäksi se on hyödyllinen työkalu yrityksen tulevaisuuden ennustamiseen. Onko positiivinen kassavirta siis hyvä asia ja negatiivinen kassavirta huono asia?

Periaatteessa kyllä, mutta asia ei ole aivan näin yksinkertainen. Esimerkiksi Audi kertoi jokin aika sitten kassavirtansa pienentyneen, eikä ilmoitus juurikaan vaikuttanut markkinoihin. Tämä voi johtua siitä, että analyytikot ovat tienneet jo kauan, että Audi muiden autonvalmistajien tavoin on sellaisten muutosten keskellä, jotka edellyttävät suuria investointeja. Tällä hetkellä analyytikot luultavasti pitävät hyvää investointiaktiivisuutta jopa positiivisena signaalina ja merkkinä kaukokatseisesta johtamisesta.

Negatiivinen kassavirta ei siis aina ole huono merkki, mutta sen taustalla olevia syitä on kuitenkin tarkasteltava lähemmin. Kassavirtalaskelma voi tarjota tarkemman kuvan yrityksen kuluista ja auttaa määrittämään, mikä on aiheuttanut negatiivisen kassavirran. On kuitenkin selvää, että pysyvä negatiivinen kassavirta johtaa lopulta konkurssiin. Se, mitä ”lopulta” tarkoittaa, vaihtelee tapauskohtaisesti.

Esimerkiksi Amazon onnistui pitämään sijoittajansa ja osakkaansa tyytyväisinä, vaikka liiketoiminnan kassavirta oli negatiivinen yli kymmenen vuoden ajan. Rahoittajat kuroivat eron umpeen ja mahdollistivat kasvun, kunnes vähittäismyynnin jättiläinen pystyi vuonna 2003 tekemään ensimmäisen kerran pientä voittoa.

Kassavirtaindikaattorit

Pintapuolisesti katsottuna negatiivinen kassavirta on kuitenkin huono merkki. Jos yrityksesi joutuu tekemään hankintoja luotolla tai jos yrityksesi hakee rahoitusta, mahdollinen luotonantaja saattaa huolestua siitä, pystyykö yrityksesi maksamaan velan pitkällä aikavälillä. Luotonantaja saattaa tällöin lisätä korkoon riskipreemion tai mahdollisesti jättää luoton kokonaan myöntämättä.

Tätä tapahtuu nykyään usein uusien yritysten kohdalla, jotka hakevat rahoitusta liiketoimintansa käynnistämiseen ja kasvattamiseen. Monet yritysten omistajat yliarvioivat tuotteensa myyntipotentiaalin tai aliarvioivat lukuisat pienet toimintaan liittyvät kustannukset ja markkinointiin vaadittavat kulut. Samanaikaisesti sijoittajat haluavat tarkastella lähemmin yrityksen raha-asioita, koska sijoituksissa on usein kyse mittavista rahasummista.

 

Kassavirran kehityksen tärkeimmät indikaattorit

Tärkeä indikaattori kassavirran nykyisen ja tulevan kehityksen kannalta on niin kutsuttu käyttöpääoman kiertoaika, jota kutsutaan myös käyttöpääomasykliksi. Käyttöpääoman kiertoaika kuvaa sitä, kuinka monta päivää yrityksellä menee materiaali- ja raaka-aineinvestointien konvertoimisessa myynniksi. Toisin sanoen, käyttöpääoman kierrolla pyritään selvittämään kuinka kauan investoidut eurot ovat sidottuina valmistus- ja myyntiprosessiin ennen kuin niistä saadaan liikevaihtoa.

Käyttöpääoman kiertoon vaikuttaa lähtevien ja saapuvien laskujen maksuehtojen ero, kuten myös tuotannon ja varastoinnin kesto. Lisäksi on tietysti otettava huomioon myös laskujen maksamatta jättämisen ja laiminlyönnin mahdollisuus.

Mitattavat muuttujat ovat seuraavat:

DSO = Days Sales Outstanding, myyntisaamisten kiertoaika – Kuinka kauan keskimäärin kestää, että asiakkaat maksavat laskunsa?

DIO = Days Inventory Outstanding, varaston kiertoaika – Kuinka kauan materiaalit, raaka-aineet ja tuotteet ovat varastossa, ennen kuin ne myydään?

DPO = Days Payable Outstanding, ostovelkojen kiertoaika – Kuinka kauan yrityksellä kestää maksaa laskunsa velkojille, kuten toimittajille, myyjille tai muille yrityksille?

Luvut ja myös niiden summat luonnollisesti vaihtelevat eri yrityksissä, mutta sijoittajat käyttävät lukuja saadakseen kuvan yrityksen toiminnasta vertaamalla lukuja alan vallitsevaan tasoon. Esimerkiksi pitkä käyttöpääomasykli tarkoittaa sitä, että paljon pääomaa on sidottu tuotantoon ja varastointiin. Tällöin nettokassavirta on heikompi ja tarve rahoitukselle suurempi. Pysyvä poikkeama alan vakiotasosta voisi viitata siihen, että yrityksen johto ei hallitse yrityksen prosesseja.

Jos taas varastointiaika on hyvin lyhyt, se voi viitata pieneen varastoon. Tämä saattaa myös olla, riski sijoittajan kannalta. Pysyvä poikkeama alan keskiarvosta on signaali sijoittajalle, jonka perusteella hän osaa tutkia tarkemmin käyttöpääoman kiertoon liittyviä prosesseja.

Johtopäätös

Jokaisen yrittäjän perusrepertuaariin kuuluu oman yrityksen likviditeetistä sekä maksuvalmiudesta huolehtiminen. Nimittäin tehokkaan käyttöpääomasyklin ja vahvan kassavirran avulla voidaan turvata liiketoimintaa monin eri tavoin. Jos esimerkiksi tarvitset ulkopuolista rahoitusta kattamaan ajan investoinnin ja tulevan myynnin välillä, nostaa tämä koko tuotantoprosessin ja lopulta myös lopputuotteen kustannuksia. Jos jopa yksinkertaisella muutoksella lähte!vien laskujen maksuaikoihin voi olla suuri vaikutus yrityksen likviditeettiin

 

D&B Credit Reporter

Paranna yrityksesi likviditeettiä!

Globaalit luottotietoraportit luottoriskin optimointiin ja nopeaan maksukyvyn arviointiin!
Tutustu palveluun