Maksuhäiriö- ja muut luottotietomerkinnät

Remarks of Payment - Betalningsanmärkning
Merkintäkoodit
Betalningsanmärkning
Remark codes
Selite
Anmärkning text
Remark text
KHI Velallisen konkurssihakemus
Konkursansökan av gäldenär
Bankruptcy petition by debtor
KHV Velkojan konkurssihakemus
Konkursansökan av borgenär
Bankruptcy petition by creditor
KJS Konkurssihakemus jäänyt sillensä
Konkursansökan lämnats därhän
Bankruptcy petition cancelled
KHH Konkurssihakemus hylätty
Konkursansökan avslagen
Bankruptcy petition rejected
KKV Konkurssiin asettaminen
Försätt i konkurs
Declared bankrupt
KHP Konkurssi peruttu asettamisen jälkeen
Återkallad konkurs
Bankruptcy withdrawn
KS Konkurssiasiassa sovinto
Förlinkning i konkurs
Settlement in bankruptcy
KR Konkurssi rauennut
Konkurs avskriven
Bankruptcy lapsed
KRS Konkurssihakemus rauennut saneerauksen johdosta
Konkursansökan förfallen p.g.a. sanering
Bankruptcy petition lapsed due to restructuring
KVS Konkurssi julkisselvitykseen
Konkurs till offentlig utredning
Bankruptcy to public procession
KVA Konkurssivalvonta
Konkursbevakning
Proof of debt in bankruptcy
KJV Konkurssijakoluettelon vahvistaminen
Konkursutdelning bekräftad
Bankruptcy claims  confirmed
FHI Velallisen saneeraushakemus
Saneringsansökan av gäldenär
Restructuring petition filed by the debtor
FHV Velkojan saneeraushakemus
Saneringsansökan av borgenär
Restructuring petition filed by creditor
FHH Saneeraushakemus hylätty
Saneringsansökan avslagen
Restructuring petition rejected
FHP Saneeraushakemus peruttu
Saneringsansökan återtagen
Rrestructuring petition cancelled
FVK Väliaikainen toimenpidekielto
Tillfällig åtgärdsförbud
Temporary prohibition of measures
FSA Saneerausmenettelyn aloittamispäätös
Inledningsbeslut om sanering
Opening decision on restructuring process
FJS Saneeraushakemus jäänyt sillensä
Saneringsansökan lämnats därhän
Restructuring petition cancelled
FOV Saneerausohjelman vahvistaminen
Saneringsprogram bekräftad
Restructuring programme confirmed
FR Saneerausohjelman raukeaminen
Saneringsprogram förfallit
Restructuring programme lapsed
FOP Saneerausohjelman päättyminen
Saneringsprogram upphört
Restructuring programme expired
FLA Saneeraus lakannut aloittamispäätöksen jälkeen
Saneringen avslutad
Restructuring discontinued
HAK Velkajärjestelyhakemus
Ansökan om skuldsanering
Debt restructuring petition
HAP Velkajärjestelyn aloittamispäätös
Inledningsbeslut om skuldsanering
Opening decision on debt restructuring process
HVP Velkajärjestelyn maksuohjelman vahvistaminen
Debt restructuring programme confirmed
Confirmation of restructuring programme
HHP Velkajärjestelyhakemuksen hylkääminen
Skuldsaneringsansökan avslagen
Debt restructuring petition rejected
HHS Velkajärjestelyhakemus jäänyt sillensä tai rauennut
Skuldsaneringsansökan lämnats därhän
Debt restructuring petition cancelled
HRP Velkajärjestelyohjelman raukeaminen
Lapsed skuldsaneringsprogram förfallit
Debt restructuring programme
HMP Velkajärjestelyohjelman muuttaminen
Skuldsaneringsprogram ändrat
Debt restructuring programme changed
LTK Liiketoimintakielto
Näringsförbud
Ban on business operations
LTV Väliaikainen liiketoimintakielto
Tillfälligt näringsförbud
Temporary ban on business operations
YVK Yksipuolinen tuomio velkomusasiassa
Tredskodom i fordringsmål
Unilateral judgement on demand for payment
SVK Velkomusasiassa annettu tuomio
Dom i fordringsmål
Judgement on demand for payment
UMP Pitkäkestoinen ulosotto
Långvarig utsökning
Lengthy enforcement
UM Tilittämätön ALV- tai muu vero
Oredovisade skatteinnehållning
Unaccounted tax withholdings and value-added tax instalments published by the tax authorities
UMV Ulosotossa todettu este
Utmätningdförsok, medellöshet
Enforcement action, barred for lack of means
UMS Suppeassa ulosotossa todettu este
Begränsad utmätningdförsok, medellöshet
Limited enforcement action, barred for lack of means
ATR Trattaprotesti
Trattaprotest
Protest of a bill
AST Trattaprotesti, ei julkaistava
Trattaprotest
Protest of a bill
LKP Luottokortiin yms. liittyvä maksuhäiriö
Betalningsstörning gällande kontokredit
Payment default releted to credit card etc.
OSP Osamaksusopimukseen yms. liittyvä maksuhäiriö
Betalningsstörning gällande avbetalningavtal
Payment default related to hire purchase
OLK Omaehtoinen luottokielto
Frivilligt eget kreditförbud
Voluntary credit stoppage by the debtor
TTT Tavaran takaisinotto ja tilitys
Återtagande av varan
Repossession of goods
TK Vapaaehtoinen velkajärjestely
Frivillig skuldsanering
Voluntary debt restructuring
HAE Edunvalvoja määrätty, toimintakelpoisuus ei rajoitettu
Intressebevakare förordnats med inga begränsade rättigheter
Trustee appointed with non-restricted competent
HAR Edunvalvoja määrätty, toimintakelpoisuus rajoitettu
Intressebevakare förordnad för personen med begränsade rättigheter
Trustee appointed for person with restricted competent
HAV Edunvalvoja määrätty, henkilö vajaavaltainen
Intressebevakare förordnad för omyndig personen
Trustee appointed for incompetent person
JHV Julkinen haaste velkojille
Offentlig stämning på borgenärer
Public summons to creditors
MOP Osakepääoma menetetty
Aktiekapital förlorat
Share capital lost
SEL Asetettu selvitystilaan
Försatt i likvidation
Declared Liquidation